12/11/19

מינוי פרופ' שמגר בן אליהו כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) אישרה המועצה להשכלה גבוהה, על פי בקשת שר החינוך ועל דעת יו"ר ות"ת, את מינויו של פרופ' שמגר בן אליהו כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב לתקופה בת שלוש שנים, החל מיום 12.11.2019 ועד ליום 11.11.2022.