04/04/17

מינוי צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים בהתאם להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה להרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים, בהתאם להחלטת המל"ג ה-12 מיום  3.3.2015, כלהלן:

  • מר גדי פרנק- מנכ"ל מל"ג ות"ת- ראש הצוות
  • ד"ר לאה בם- חברת מל"ג
  • פרופ' רוני פרידמן- חבר מל"ג
  • מר משה ויגדור- חבר מל"ג