29/05/18

מינוי צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים, בהתאם להחלטת המל"ג מיום 20.3.3018

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההצעה להרכב צוות פנימי קבוע לטיפול בבקשות להמלצות המל"ג על מינויים לגופים חיצוניים שונים, בהתאם להחלטת המל"ג מיום 20.3.2018כלהלן:

  1. פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר מל"ג- ראש הצוות
  2. ד"ר לאה בם – חברת מל"ג, חברת ועדת המשנה התחומית למדעים, טכנולוגיה והנדסה
  3. פרופ' אביבה חלמיש – חברת מל"ג, חברת ועדת המשנה התחומית למדעי הרוח, חינוך והאמנויות
  4. פרופ' אהרון קלרמן – חבר מל"ג, חבר ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול ומשפטים
  • ד"ר מרק אסרף – מנהל בכיר תחום פיתוח ומדיניות אקדמית, האגף האקדמי, מל"ג, מרכז הצוות
  • נציג הלשכה המשפטית של מל"ג, מלווה לצוות