15/11/16

מינוי צוות קבוע לבחינת בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה לשימוש בשמות דומיין המובאות לאישור המל"ג

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את ההרכב העקרוני של הצוות לבדיקת בקשות לשימוש בשמות דומיין שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי עבור מוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לכללים שנקבעו.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • חבר/ת מל"ג – יו"ר
  • היועץ/ת המשפטי של המל"ג או מי מטעמו/ה
  • ממונה תחום מערכות מידע או מי מטעמו/ה
  • ממונה תחום מעקב בקרה ורישוי באגף האקדמי או מי מטעמו/ה – מרכז/ת הצוות