14/07/15

מינוי ראש תוכנית לימודים בתוכנית לתואר שני באמנויות (M.F.A.) בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים שלא בהתאם להחלטת המל"ג

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (15.7.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 28.6.2015 בדבר מינוי ראש תוכנית לימודים בתוכנית לתואר שני באומנויות (M.F.A.) בבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים, שאינו בעל תואר שלישי כפי שנדרש בהחלטת המל"ג, ומחליטה כלהלן:

  1. לרשום לפניה את הודעתו של מ"מ נשיא בצלאל כי המוסד מתכוון לעמוד בכללי המל"ג, ולמנות באופן זמני את ד"ר ליאת פרידמן לעמוד בראש התוכנית.
  2. המועצה רושמת לפניה הפרה זו והיא תילקח בחשבון במקרה של הפרה נוספת בעתיד. מובן כי יש להקפיד על קיום כללי המל"ג ולפעול בהתאם להחלטותיה גם במקרה בו מוסד סבור שההחלטה איננה נכונה/ראויה.

המועצה מבקשת מוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית לבחון את החלטת המל"ג בדבר "לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה" והתאמתה לסוגי תוכניות לימודים ולסימולי התואר, לרבות בתחום האמנויות, העיצוב והיצירה, ולהגיש המלצותיה בנושא.