05/11/03

מכינה קדם-אקדמית במתכונת חדשה עבור תלמידים מן המגזר החרדי – החלטת מועצה מיום 5.11.2003

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת וועדת המשנה של המועצה למוסדות שאינם אוניברסיטאות (מישיבתה ביום 25.11.2003) בעניין הקמת מכינה קדם-אקדמית במתכונת חדשה עבור תלמידים מן המגזר החרדי, והיא מחליטה כדלקמן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מעודדת את הקמתה של מכינה קדם-אקדמית במתכונת חדשה עבור תלמידים מן המגזר החרדי תוך ציפייה שהפעלה נכונה של מכינה זו תביא להגדלה משמעותית במספרי התלמידים מן המגזר החרדי הלומדים בתוכניות האקדמיות.
  2. המכינה הקדם-אקדמית, במתכונתה החדשה, תחליף את המצב השורר היום בו נפתחות מכינות קדם-אקדמיות קטנות לכל תוכנית אקדמית המוצעת לתלמידים מן המגזר החרדי.
  3. לצורך מימושו של רעיון זה, מבקשת המועצה להשכלה גבוהה מהאגודה לקידום החינוך להכין הצעה להקמת מכינה קדם-אקדמית עבור תלמידים מן המגזר החרדי לפי המתווה דלהלן:

3.1     המכינה הקדם-אקדמית החדשה עבור המגזר החרדי תפעל בשני מקומות, בגוש דן            ובירושלים.

3.2     האגודה לקידום החינוך תבחר את המוסד להשכלה גבוהה שיפעיל את המכינה הקדם-אקדמית     עבור המגזר החרדי.

3.3.     המוסדות להשכלה גבוהה המשתתפים בתהליך האקדמיזציה של המגזר החרדי יהיו שותפים                        בוועדת היגוי משותפת שתנהל את המכינה הקדם אקדמית והם יכירו בה באופן הדדי.