08/11/05

אחריות האגודה לקידום החינוך למכינות הקדם אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה – ישיבת מיום 8.11.2005

המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא בישיבתה ביום 8.11.2005 והחליטה כי רק מכינות המאושרות ומפוקחות על ידי האגודה לקידום החינוך תחשבנה כמכינות שהתעודות המוענקות על ידן הנן שוות ערך לתעודת בגרות.