02/03/10

עדכון החלטת מל"ג מיום 8.11.05 בנושא מכינות קדם אקדמיות בעקבות זכיית חברת "מרמנט ארגון וניהול פרויקטים בע"מ" במכרז פומבי שנבחרה לטפל בנושא. – החלטת מועצה מיום 2.3.2010

בישיבתה ביום 8.11.05 החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

"המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא בישיבתה ביום 8.11.05 והחליטה כי רק מכינות המאושרות ומפוקחות על ידי האגודה לקידום החינוך תוכלנה להיחשב כמכינות שהתעודות המוענקות על ידן הנן שוות ערך לתעודת בגרות.

הערה: האגודה לקידום החינוך הנה גוף שנבחר לטפל בנושא מתוקף מכרז פומבי. אם וכאשר ייבחר במכרז חדש גוף אחר לביצוע המשימה לאישור המכינות ולפיקוח עליהן, תשתנה ההחלטה בהתאם.".

בהתאם לדין, פורסם מכרז פומבי חדש לביצוע המשימה (יובהר, כי אין מדובר בתפעול המכינות, בניהולן או בקביעת מדיניות פדגוגית של המכינות), על ידי משרד החינוך. במכרז זה זכתה חברת "מרמנת ארגון וניהול פרויקטים בע"מ".

לפי החלטת המל"ג מיום 8.11.05, מתעדכנת ההחלטה בהתאם לתוצאות המכרז הפומבי.