29/05/07

מכללות החוץ תקציביות– החלטת המועצה מיום 29.5.2007

על סמך הדיונים במועצה להשכלה גבוהה, בישיבותיה בתאריכים 20.3.2007, 17.4.2007 8.5.2007,  ו-29.5.07 מחליטה המועצה כדלקמן:

  1. על המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב לבחון את צרכי ההשכלה הגבוהה בישראל בראיה רחבה לטווח ארוך, להבטיח את איכותה ולקבוע את המדיניות כלפי מערכת ההשכלה הגבוהה של כל המוסדות המקנים תארים אקדמיים.
  2. מדיניות כוללת זו חייבת להתבסס על עובדות מוצקות לגבי המצב הקיים והתחזיות לטווח ארוך. המדיניות תתייחס, בין היתר, להשלכות השונות לטווח הארוך על מערכת ההשכלה הגבוהה, של אישור הבקשות המונחות על שולחן המועצה ושל בקשות שיוגשו בעתיד.
  3. המועצה תקבע דרכים ונהלים לגיבוש המדיניות ואמות המידה, בפרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים.
  4. בכל הנוגע לטיפול בבקשות הפרטניות שכבר הוגשו עד למועד החלטה זו, תפעל המועצה בשני מסלולים במקביל: המשך הבדיקה של הבקשות האלה באופן פרטני; קיום תהליך לגיבוש מדיניות ואמות המידה, כנאמר לעיל.

למגישי הבקשות האלה יובהר כי ההחלטות לגבי בקשות אלה יתקבלו על יסוד מכלול הנתונים המתייחסים לכל מוסד, ובהתחשב גם בשיקולים הנוגעים לטובת ההשכלה הגבוהה בישראל, כפי שיגובשו במדיניות שתיקבע. בקשות חדשות לפתיחת מוסדות חדשים שתוגשנה לאחר מועד קבלת החלטה זו, תיבדקנה בהתאם למדיניות שתיקבע.