20/05/20

מכסות סטודנטים לשנים תשפ"א ותשפ"ב

בישיבתה ביום 20.5.20 דנה ות"ת בחלוקת מכסות הסטודנטים לשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב. לאור תת ניצול של המכסות בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה, הוחלט בישיבת ות"ת מיום 28.9.16 על הפחתת מכסות בחלק מהמוסדות ביחס למכסה שעמדה לרשות המוסד במודל ההוראה לשנה"ל תשע"ו. זאת על מנת לאפשר הסטת התקציב למטרות ויעדים אחרים במערכת.

בעקבות פנייה של מוסדות שהצביעו על מגמת הגידול ברישום הסטודנטים במוסדות אלה (כולל גידול ברישום לומדים לשנה"ל תשפ"א), כך שהמכסה הקיימת מהווה מגבלה להמשך התפתחות המוסד, ולאור החשיבות ביצירת ודאות תכנונית למוסדות וכן החשיבות שיש בהגדלת מספרי הסטודנטים להבטחת איתנותם הפיננסית של מוסדות אלה, מחליטה ות"ת לאשר החזרה של חלק מהמכסות למוסדות שנכללו בהפחתה זו ואשר חווים מגמה של גידול ברישום סטודנטים בשנים האחרונות וגידול ברישום הסטודנטים לשנה"ל תשפ"א וצפויים לחרוג מהמכסה המופחתת.

להלן פירוט המוסדות הרלוונטיים, היקף החזרת המכסה והמכסה הכוללת, שתעמוד לרשות המוסד לשנים תשפ"א ותשפ"ב ואשר מתבססת על עבודת הצוות המקצועי יחד עם המוסד:

  • האוניברסיטה העברית – החזרת 1,013 מכסות ; סך מכסת המוסד תעמוד על 19,170 מכסות.
  • אוניברסיטת בר-אילן – החזרת 813 מכסות ; סך מכסת המוסד תעמוד על 15,600 מכסות
  • אוניברסיטת תל-אביב – החזרת 288 מכסות ; סך מכסת המוסד תעמוד על 23,600  מכסות

ככל שיהיו מוסדות נוספים שימצאו במצב דומה, תפעל ות"ת באופן זהה גם בהתייחס אליהם.