30/11/14

מלגות אלון – אישור התקנון והרכבי הוועדות

ות"ת מחליטה לאשר את  תקנון ועדות מלגות אלון כדלקמן:

 

תקנון ועדות מלגות אלון של ות"ת

 1. כללי

מלגות אלון מיועדות למדענים צעירים מצטיינים באוניברסיטאות, הדור של מובילי המחקר המדעי בישראל בעתיד. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת האוניברסיטאות בישראל, ולאוניברסיטאות – למנות את הזוכים ל"מרצה" או ל"מרצה בכיר" או ל"פרופסור חבר", כמינוי ראשון במשרה מלאה. בחירת הזוכים נעשית על ידי וועדות ועל בסיס של הצטיינות אקדמית אישית.

ות"ת מפעילה ועדות בחירה (להלן: הוועדות), המתמנות על ידה והן מגבשות את רשימות הזוכים. בתום ישיבות הוועדות, יתכנס פורום  המורכב מיושבי הראש של הוועדות ויו"ר ות"ת שישמש יו"ר הפורום, כדי להחליט על רשימות הזוכים המאושרת. רשימת הזוכים תועבר למליאת ות"ת לאשרור.

מטרת המסמך היא  להגדיר את העקרונות לקביעת הרכבי הוועדות ואת הכללים לפעולתן, במסגרת המדיניות והקריטריונים שקבעה ות"ת.

 2. הרכבי הוועדות

הנחיות למינוי, הרכב וסדרי עבודה של הוועדות:

 • תמונינה ארבע וועדות תחומיות למלגות אלון: 1.מדעי הרוח, 2. מדעי החברה (כולל משפטים), 3. מדעי החיים (כולל מדעי הרפואה), 4. מדעים מדויקים (כולל הנדסה).
 • הוועדות תורכבנה מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור.
 • אופן מינוי הוועדות – חברי הוועדות והיו"רים ימונו ע"י מליאת ות"ת. כתב המינוי שלהן ייחתם על ידי יו"ר ות"ת.
 • נציגות חברי מל"ג וות"ת בוועדות – ככלל, בכל ועדה ימונה לפחות חבר ות"ת או חבר מל"ג אחד מכהן.
 • גודל הוועדות – לוועדות ימונו חמישה חברים (לרבות יו"ר הוועדה).
 • הייצוג בוועדות – בהרכבי הוועדות יהיה ייצוג לתחומי לימוד בהתאם לעיסוקה של הוועדה, לסוגי המוסדות השונים, למגזרי ומגדרי אוכלוסייה שונים וכן למגוון גילאי. שיקול מרכזי בבחירת החברים בוועדות יהיה מומחיותם ומצוינותם בתחום בו ניתנות המלגות: מדענים מובילים הפעילים במחקר, היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי המחקר המדעי בישראל בעתיד. על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים צעירים, למשל כאלה הנמנים על האקדמיה הישראלית הצעירה, וכאלה שזכו בקרנות תחרותיות מובילות, דוגמת זו של המועצה האירופית למחקר ERC, וכ"ו.
 • מגבלות על כהונת נושאי תפקידים בוועדות – בעלי התפקידים המפורטים להלן או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, יהיו מנועים מלכהן בוועדות:
 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה והסגנים, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 • חברי הוועדות יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.
 • חברי הוועדות ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי הוועדות לא יצביעו ולא ישתתפו בדיון לגבי מועמד שהוצע ע"י מוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים.

 • שמירה על סודיות – חברי הוועדות יימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדות, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.
 • תקופת הכהונה בוועדות – חברי הוועדות והיו"רים ימונו לתקופות של שלוש שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד, כאשר מומלץ שהחלפת חברי הוועדות תיעשה בצורה מדורגת.
 • התכנסות הוועדה:
 • הוועדה תתכנס פעם בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה, בדרך כלל כחודש לאחר קבלת תיקי המועמדים.
 • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 15 יום לפחות לפני מועד הישיבה.
 • קוורום לקיום ישיבת הוועדה יהיה 3 מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; החלטות הוועדה באשר לגיבוש רשימות הזוכים תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
 • במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני, ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
 • כמו כן, בנוסף לישיבות הוועדות, בהן תגובשנה רשימות הזוכים, יתכנס פורום המורכב מיושבי הראש של הוועדות ויו"ר ות"ת שישמש יו"ר הפורום, כדי להחליט סופית על רשימות הזוכים המאושרת.
 • רשימות הזוכים תוגשנה למליאת ות"ת לאשרור.
 • תיעוד פעילות הוועדות ודיווח
 • ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה.
 • החלטות הוועדות תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים בקריטריונים לקבלת המלגות.
 • הוועדות תגשנה לפורום יושבי הראש של הוועדות בראשות יו"ר ות"ת דיווח על פעילותן, שיכלול, את סיכום ישיבת הוועדה ומידע מפורט לגבי הזוכים.

 

 • מלבד גיבוש המלצה רשימת הזוכים במלגות אלון בכל תחום, תגבש הוועדה גם רשימת עתודה מדרגת של שני מועמדים, למקרה שאחד הזוכים לא יממש את המלגה. רשימת העתודה היא לפי תחומים, ולא תתאפשר הפעלת רשימת עתודה של תחום אחד עבור תחום אחר .
 • כמו כן, תתייחסנה הוועדות במסגרת עבודתן לנושא המגדרי במלגות אלון: בתוך זה, תגבשנה הוועדות בסיום עבודתן דיווח על מספר המועמדים בכל תחום באותו מחזור, לפי שיוך מגדרי (גברים, נשים) וכן דיווח על מספר המומלצים לזכייה בכל תחום באותו מחזור, לפי שיוך מגדרי (גברים, נשים).

3. הסדרת עבודת הוועדות והפיקוח עליהן

 • מדיניות – המדיניות המהווה את הבסיס לפעילות הוועדות, תקבע ע"י ות"ת.

 

 • כללי הגשת הטפסים-
 • הועדה לתכנון ולתקצוב תשלח לאוניברסיטאות טופסי בקשה.
 • טופס הבקשה ימולא בדפוס ובעברית ע"י המועמד וייחתם על ידו בכתב יד ברור.
 • כשמועמד נמצא בחו"ל, ולא הספיק לקבל את טופס הבקשה ולחתום עליו עד המועד האחרון להגשת המועמדים, רשאי רקטור האוניברסיטה למלא טופס במקום המועמד ולחתום עליו בשמו. טופס ממולא וחתום ע"י המועמד עצמו צריך להגיע לועדה לתכנון ולתקצוב לא יאוחר מסוף חודש פברואר בכל שנה.
 • רקטור האוניברסיטה יגיש לועדה לתכנון ולתקצוב את טפסי הבקשה של המועמדים.
 • הרקטור יציין על גבי טופס הבקשה את שיקולי האוניברסיטה בהגשת המועמד, ויחתום על הטופס.
 • בהגשת תיקי המועמדים למלגות אלון, יכלול הרקטור גם סקירת "אימפקט פקטור" דיסיפלינרי IF (ע"י JCR – Journal Citation Reports) המתייחסת לפרסומיהם של המועמדים, כל אחד בתחומו.
 • בתיקי המועמדים בתחום מדעי הרוח, יתבקש המוסד לצרף לתיק הבקשה המוגש לות"ת מאמר-דגל ספר-דגל של כל מועמד.
 • הרקטור יכלול בתיקי המועמדים למלגות אלון גם סיווג לכל מועמד האם הוא "עיוני" או "ניסויי".
 • הרקטור יצרף לכל טופס בקשה שלוש עד ארבע המלצות מודפסות וחתומות מבני סמכא בתחומו של המועמד. הפנייה לממליצים תיעשה על ידי רקטור האוניברסיטה, הדיקן או ראש המחלקה הרלוונטית, ולא על ידי המועמד עצמו.
 • ההמלצות יהיו ייעודיות למלגות אלון. לא יתקבלו המלצות למלגות אחרות, חוות דעת כלליות, המלצות למינוי / העלאה בדרגה או המלצות לכל מטרה אחרת.
 • ההמלצות לא יהיו ממוסד אחד ולא יהיו בנות יותר משנתיים.
 • החומר יוגש במקור וחמישה עותקים.
 • לטופסי הבקשה יצרף הרקטור מכתב מלווה ורשימת המועמדים ממוינת לפי תחומים, (על גבי טופס מיוחד שיישלח ע"י ות"ת; להלן – טופס רשימה תחומית). הרקטור רשאי לדרג את המועמדים לפי סדר העדיפות של האוניברסיטה. הרקטור יאשר במכתבו כי האוניברסיטה מתחייבת לקלוט את המלגאי ולכלול את מימון משרתו בתקציב הרגיל בתום תקופת המלגה, כאמור בסעיף יד' בתקנון.
 • יו"ר הוועדה התחומית מטעם ות"ת, יוודא כי כל התיקים שנשלחו לבדיקת הוועדה בראשותו, אכן מסווגים ושייכים לתחום הראשי בו עוסקת הוועדה (מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים, מדעים מדוייקים). מצא יו"ר הוועדה, או חבר אחר בוועדה, כי תיק מסויים ראוי לסיווג בוועדה תחומית אחרת, יודיע על כך מיד למינהל ות"ת וזה יפנה את התיק בעצה אחת עם האוניברסיטה המגישה, לוועדה התחומית הנכונה.
 • בהנחיות לוועדות התחומיות למלגות אלון תהיה אמירה כי הוועדות אינן חייבות לחלק את סך המלגות שנקבעו להן במכסה מראש (אם הן מצאו כי איכות המועמדים אינה מתאימה לקבלת מלגות אלון) .

 

 • תנאי המלגות-
 • המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות רצופות מתחילת השנה האקדמית העוקבת את ההחלטה על מתן המלגה (להלן "תקופת המלגה").
 • הועדה לתכנון ולתקצוב תקבע את מספר המלגות המוענקות כל שנה.
 • המלגאי חייב להתחיל בעבודתו בתחילת השנה האקדמית העוקבת את מתן המלגה, או לכל המאוחר במהלך הסמסטר הראשון ולא יאוחר מתחילת הסמסטר השני ולעבוד במוסד ברציפות לפחות במשך השנה הראשונה של תקופת המלגה. במידה ולא עמד בתנאים אלה מתבטלת המלגה.
 • מלגאי המתחיל באיחור, או הנמצא בחופשה ללא תשלום, או בשבתון בפרק זמן כלשהו במשך תקופת המלגה, לא יהיה זכאי למלגה בפרק זמן זה.
 • מועמד יכול להיות מוגש למלגת אלון למחזור מלגות אחד בלבד.
 • המלגה היא בגובה עלות שכר ממוצעת של "מרצה" או "מרצה בכיר" או "פרופסור חבר" באוניברסיטאות, והיא משולמת מדי שנה לאוניברסיטה.
 • ות"ת מקציבה לכל מלגאי בשנתו הראשונה מענק מחקר כדי להקל על היקלטותו במערכת והוא מיועד לצרכי מחקרו (ציוד, ספרים, הוצאות שוטפות, השתלמויות).
 • מועמדים יוגשו לוועדה לתכנון ולתקצוב ע"י רקטור האוניברסיטה המעוניינת לקלוט את המועמד. אם מועמד למלגות אלון הודיע לאוניברסיטה שהוא מסיר את מועמדותו כחבר סגל, חייב הרקטור להודיע על כך לוועדת מלגות אלון מיד עם קבלת הודעת המועמד.
 • מועמדים למלגות אלון יוגשו רק לאחר שהגישו את עבודת הדוקטורט שלהם.
 • מועמדים למלגות אלון יוגשו לא יאוחר מ- 5 שנים לאחר אישור הדוקטורט שלהם.
 • כמועמד יוגש מי שכיהן באוניברסיטה המגישה כחבר סגל בדרגת "מרצה", "מרצה-בכיר" או "פרופ' חבר", כמינוי ראשון בישראל, בשנה האקדמית הקודמת למועד ההגשה או מי שלא היה לו מינוי במסלול הרגיל (מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר) באוניברסיטה בישראל.
 • האוניברסיטה תעביר לוועדה לתכנון ולתקצוב את העתקי כתבי המינוי של המלגאים ולהודיע על מועד התחלת עבודתם בפועל. האוניברסיטה תודיע לוועדה לתכנון ולתקצוב על כל שינוי במעמדו של מקבל המלגה במשך תקופת המלגה, כולל: יציאה לשבתון, חופשה ללא תשלום, העלאה בדרגה אקדמית.
 • האוניברסיטה תתחייב לקלוט את המלגאי במשרה תקנית באוניברסיטה בתום תקופת המלגה, אלא אם כן קיימות סיבות אקדמיות המונעות זאת ולדווח לועדה לתכנון ולתקצוב בתום השנה השלישית על הקליטה. במידה והמלגאי לא נקלט – להעביר את הנימוקים המפורטים.
 • האוניברסיטה תתחייב לכלול את מימון משרתו של המלגאי, בתום תקופת המלגה בתקציב הרגיל של האוניברסיטה.
 • בסוף השנה הראשונה ובסוף השנה השנייה יעביר הרקטור למינהל ות"ת הערכה קצרה על הישגיו של כל אחד מהמלגאים בהוראה ובמחקר וכן המלצתו על המשך המלגה לשנה נוספת. המלצות אלו ישמשו אסמכתא לצורך ביצוע התשלום.
 • בסוף תקופת המלגה יעביר הרקטור למינהל הועדה לתכנון ולתקצוב דו"ח מסכם תמציתי (2-1 עמודים) על כל מלגאי בצירוף הודעה על המשך העסקת המלגאי בתקן במוסד או נימוקים לאי העסקתו.