29/04/15

מלגות אלון מחזור ל"ה (תשע"ו-תשע"ז-תשע"ח)

  1. בישיבתה ביום 29.4.15 אישרה ות"ת את רשימות הזוכים במלגות אלון, מחזור תשע"ו (כולל רשימת העתודה) כפי שהומלצו ע"י הוועדות התחומיות והוצגו בפניה במסמך 3717.
  2. ות"ת שבה ומבקשת מהצוות המקצועי לקדם את יישום החלטתה העקרונית בעניין ועדות מלגות ותקנוניהם גם לעניין זה מיום 30.11.14 ומיום 31.10.12.

תוצאות הצבעה

בעד – 5

(חבר לא נכח בעת ההצבעה)

אין ממתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד