29/01/20

מלגות לדוקטורט במדע וטכנולוגיית קוונטיים באוניברסיטת המחקר – מסמך מס' 4644

בהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים, מוקמת בזאת תכנית מלגות לתמיכה בדוקטורנטים מצטיינים בתחום באוניברסיטאות המחקר. מטרות התכנית הינן:

  • לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים לפנות למסלול לתואר שלישי באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת;
  • לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להקדיש את מלוא זמנם ועיסוקם ללימודים ולמחקר במסגרת לימודי הדוקטורט;
  • בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

 

תכנית המלגות תופעל במשך שלושה מחזורים בין השנים תשפ"א-תשפ"ג. מדי שנה תשתתף ות"ת במימון של עד 10 מלגות הצטיינות תלת-שנתיות לדוקטורט בתחומי ה-QST בארץ. גובה השתתפות ות"ת במימון המלגות יעמוד על 60,000 ₪ בשנה לכל מלגה (במחירי תקציב תשפ"א), למשך 3 שנים, יחד עם דרישה להשתתפות מצד המוסד האקדמי בגובה של מינימום 100%, כך שגובה המלגה השנתית יעמוד על מינימום 120,000 ₪ בשנה. מסגרת התקציב הכוללת של התכנית תעמוד על 5,400 אלפי ₪, לפי הפירוט שלהלן:

 

שנה אקדמית תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד תשפ"ה סה"כ
תקציב (אלפי ₪) 600 1,200 1,800 1,200 600 5,400

 

התכנית תמומן ממקורות התכנית הרב שנתית לעידוד מחקר והוראה בתחום ה-QST.

יתר התנאים של תכנית המלגות מפורטים בקול הקורא המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת ות"ת.

הרכב ועדת השיפוט לתכנית המלגות הנ"ל יובא לאישור ות"ת טרם מינויה והיא תפעל בהתאם בהתאם להחלטת ות"ת/מל"ג בדבר נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.