29/01/20

מלגות לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיית קוונטיים – מסמך מס' 4645

בישיבתה ביום 29.1.2020 ובהמשך להמלצות ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת לנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים, מחליטה ות"ת על פתיחתה של תכנית תמיכה במוסדות לקליטת חברי סגל מצטיינים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.

מטרות התכנית:

  • לעודד ולסייע לחוקרים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להיקלט באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת;

·      בטווח הארוך להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.

עקרונות התכנית:

מדי שנה תשתתף ות"ת בתמיכה של עד 8 מענקים תלת-שנתיים לקליטת חברי סגל, שמועמדותם תוצע על ידי אוניברסיטאות המחקר בארץ. השתתפות ות"ת תורכב משלושת המרכיבים הבאים:

  • עלות שכר: גובה השתתפות ות"ת בשכר איש הסגל יהיה בהתאם לעלות השכר הממוצעת של "מרצה", "מרצה בכיר", "פרופסור חבר" או "פרופסור מן המניין" באוניברסיטאות (בהתאם לדרגת איש הסגל).
  • מענק קליטה למוסד: ות"ת תקציב לאוניברסיטה מענק קליטה חד פעמי לחבר סגל על סך 1,730 אלפי ₪ לתחומים הניסיוניים ו-350 אלפי ₪ לתחומים התיאורטיים.
  • מענק לחוקר: ות"ת תקציב לכל איש סגל בשנתו הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה 170 אלפי ₪ לתחומים הניסיוניים ו-50 אלפי ₪ עבור התחומים העיוניים (במחירים קבועים).

תקציב התכנית:

תכנית התמיכה תופעל למשך שלושה מחזורים שיפתחו בשנים תשפ"א-תשפ"ג, ועלותה הכוללת נאמדת בכ-59.7 מיליון ₪, כמפורט להלן:

תשפ"א   תשפ"ב   תשפ"ג   תשפ"ד  תשפ"ה סה"כ

סה"כ עלות (מיליוני ₪)                                        15.0    17.5      19.9      4.9        2.4        59.7

 

כמו כן, מחליטה ות"ת על הקמתה של ועדת שיפוט אשר תפקידה יהיה לשפוט ולבחור את החוקרים הזוכים ומאשרת את הרכב הועדה כדלהלן:

פרופ' עדי אריה, בית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל אביב – יו"ר הועדה

פרופ' מוטי שגב, הפקולטה לפיסיקה, הטכניון

פרופ' רוני קוזלוב, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, האוניברסיטה העברית

פרופ' עדי שטרן, המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה, מכון ויצמן למדע

פרופ' דורית אהרונוב, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

פרופ' אבי פאר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' חיים טייטלבאום, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן, חבר מל"ג

הוועדה תפעל בהתאם להחלטת ות"ת/מל"ג בעניין נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.

יתר התנאים של התכנית מפורטים בקול הקורא המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת ות"ת.