31/10/18

מלגות לתארים מתקדמים מחקריים לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

ביום 31.10.18 דנה ות"ת בצורך לעידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה. בהתאם למדיניות מל"ג/ות"ת לחיזוק הממד האיכות והגדלת מספרי הסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית המשתלבים באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים, מחליטה ות"ת על הפעלת תכנית מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית וכן תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית החל משנה"ל תש"פ:

מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

במסגרת תכנית זו יוענקו עד 10 מלגות דו-שנתיות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאות בארץ, על בסיס תחרותי. המלגה תיועד לצרכי קיום ותשלום שכ"ל. גובה המלגה יעמוד על 41 אלפי ₪ במימון ות"ת.

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

במסגרת התכנית יוענקו עד 3 מלגות תלת-שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית, על בסיס תחרותי. גובה המלגה יעמוד על כ-62.2 אלפי ₪ לשנה, מזה כ-52.2 אלפי ₪ במימון ות"ת והיתרה בגובה 10 אלפי ₪ לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של 10 אלפי ₪ לצורך כיסוי הוצאות מחקר.

שיפוט המועמדים למלגות ייעשה ע"י ועדת שיפוט משותפת לשתי התכניות אשר הרכבה יובא לאישור ות"ת.