23/01/19

מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט, לסטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל – מסמך מס' 4447

בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-31.10.18 לפיה:

"1. לצורך עידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ובהתאם למדיניות מל"ג/ות"ת לחיזוק מימד האיכות והגדלת מספרי הסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית המשתלבים באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים, החליטה ות"ת על הפעלת תכנוית מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית החל משנה"ל תש"פ.
2. המלגות:
2.1 במסגרת תוכנית המלגות לתואר שני מחקרי יוענקו מידי שנה עד 10 מלגות דו-שנתיות לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית. המלגה תיועד לצרכי קיום ותשלום שכ"ל. גובה המלגה יעמוד על 41 אלפי ₪ במימון ות"ת.

2.2 במסגרת תכנית המלגות לדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית יוענקו מידי שנה עד 3 מלגות תלת-שנתיות. גובה המלגה יעמוד על כ-62.2 אלפי ₪ לשנה, מזה כ-52.2 אלפי ₪ במימון ות"ת והיתרה בגובה 10 אלפי ₪ לשנה במימון המוסד. בנוסף, יעמיד המוסד לכל מלגאי סכום שנתי של 10 אלפי ₪ לצורך כיסוי הוצאות מחקר.

3. ועדת שיפוט מטעם הות"ת תבחן את המועמדים לשתי תוכניות המלגות ותחליט על הזוכים במלגות בהתאם לקריטריונים של מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי."
***

בישיבתה ביום 23.1.19 דנה ות"ת בהרכב חברי ועדת השיפוט לתוכנית המלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל, והחליטה:

א. הרכב חברי ועדת השיפוט לתוכנית המלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית בישראל כלהלן:

פרופ' ליאת קליש-רבין, מקצועות הבריאות, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר.
פרופ' רוברט אדלר, הנדסת חשמל, הטכניון
פרופ' אביבה חלמיש, מדעי הרוח, האוניברסיטה הפתוחה- חברת המל"ג
פרופ' אברהם צנגן, מדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' מלכה שפס, מתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' לאה ויטנברג, מדעי החברה, אוניברסיטת חיפה

ב. לאשר את תקנוני תוכניות המלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדים הכוללים גם את תקנון ועדת השיפוט כפי שהוצג בפני הוועדה במסמך מס' 4447 והמצורפים להחלטה ראה נספח א'.

 


תכנית המלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית

פרק א'-תקנון והנחיות-תש"פ

מטרת התכנית
א. לעודד סטודנטיום מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית להמשיך ללימודי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות בישראל.
ב. לאפשר לסטודנטים להקדיש את מלוא זמנם ללימודי התואר השני.
ג. להעניק לסטודנטים תנאים נוחים לסיום לימודי התואר השני תוך שנתיים.
ד. להרחיב כמות הסטודנטים המהווים פוטנציאל לפנות ללימודי התואר השלישי ולהשתלבות בקרב הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

2. המלגות
א. במסגרת תכנית זו יוענקו עד 10 מלגות דו-שנתיות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני מחקרי באחד מהמוסדות המתוקצבים בארץ. המלגה תיועד לצרכי קיום ותשלום שכ"ל. גובה המלגה יעמוד על 41 אלפי ₪ (במחירי תקציב תש"פ) לשנה, במימון ות"ת.
ב. בחירת הזוכים במלגות תיעשה ע"י ועדת שיפוט מטעם הות"ת.
ג. בחירת הזוכים במלגות תיעשה על סמך מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי בלבד.
ד. מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים:
(1) על הזוכים במלגה ללמוד בהיקף מלא .
(2) המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרי הוראה, בהוראה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על 8 שעות                  עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.
(3) על ההזוכים במלגה להתחייב לסיים את לימודי התואר השני, כולל עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה.
ה. במקרים חריגים ומיוחדים בלבד הוועדה תוכל לשקול הארכת המלגה לשנה נוספת.

3. בחירת המועמדים
א. תנאי סף
(1) המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר הראשון. עבור עתודאים שרות צבאי (חובה) לא יכלל במניין שלוש השנים.
(2) המועמדים התקבלו בפועל כתלמידוים מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני עם עבודת גמר (תזה) באחד מהמוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל.
(3) המלגה תינתן לסטודנטים עבור לימודיהם באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורם. מעבר למוסד אחר יבטל את המלגה (אם המועמד זכתה במלגה) או את הבקשה למלגה.
(4) המועמדים יוגשו לות"ת דרך לשכת הרקטור של המוסד. המוסד יציע דירוג משלו למועמדים. הוועדה תתחשב בדרוג זה, אם כי אינה מחוייבת לנהוג על פיו.
(5) ניתן להגיש עד 4 מועמדים העומדים בתנאי התקנון. ועדת המלגות לא תדון במועמדים אשר אינם עומדים בתנאי התקנון. הגשת מועמדוים תעשה רק באמצעות המוסדות. לוחות הזמנים הפנימיים של המוסדות מחייבים את ההמועמדים.
ב. נהלי הגשה
(1) לוח הזמנים:

• הגשת המועמדים לות"ת תעשה דרך לשכת הרקטור של המוסד ב-7 העתקים מלאים עד ליום – 1.10.2019.
• המוסדות יקבעו לוחות זמנים פנימיים לצורך הגשת המועמדים עד לתאריך שלעל. לוחות זמנים אלה מחייבים את המועמדים.
• חברי הוועדה יקבלו את החומר עד שבועיים לפני תאריך ישיבת הוועדה.

(2) על המועמדים להמציא:
• גליונות ציונים של התואר הראשון שיכלול גם את מיקומו היחסי של המועמדת ביחס לקבוצת התייחסות (מחלקה, חוג וכו').
• תקציר קורות חיים.
• תעודת התואר הראשון (אם טרם הוענקה התעודה יש להגיש מכתב מהמוסד המעיד על זכאות המועמדת לקבלת התואר ולצרף את התעודה למסמכים מיד עם קבלתה).
• במידה ובעת הגשת המועמדות המועמד/ת עדיין לומד/ת בסמסמטר האחרון של לימודי התואר הראשון, יוגשו גליונות הציונים של כל הסמסטרים שנלמדו עד כה.
• שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד בלימודי התואר ראשון. במידת האפשר יוגשו המלצות של אנשי סגל מהמוסד בו התקבל/ה המועמד/ת ללימודי התואר שני.
ג. הנחיות לשיקול דעת בבחירת הזוכים
1. מצויינות אקדמית – הישגים לימודיים והישגים מחקריים, הפוטנציאל והסיכויים להגיע לתואר שלישי.

4. נהלי דיווח ותשלום
2. ות"ת תודיע על הזכייה במלגה למוסד, אשר יודיע למלגאי. כמו כן תודיע ות"ת על הזכייה למוסד בו סיים הזוכה את לימודיו לתואר הראשון.
3. בתום כל שנה אקדמית, ולא יאוחר מיום ה-15 באוגוסט, יוגש לות"ת, דיווח על התקדמות לימודי המלגאי יחד עם גיליון ציונים.
4. על ההמוסד להצהיר כי כספי המלגות הועמדו במלואם לרשות המלגאי/ת.
5. על המוסד להודיע לות"ת על כל שינוי שיחול במעמד המלגאית במהלך השנה.
6. בכל שנה, לאחר קבלת הדיווחים, יבוצע התשלום למוסד בהתאם לנהלים המקובלים של ות"ת בתכניות הייעודיות, בתשלום אחד עבור כל המלגאים.

 

תקנון ועדת השיפוט לבחינת המועמדים למלגות
לדוקטורנטים מהחברה החרדית

פרק ב' – הנחיות למינוי, הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית.

1. כללי
ביום 31.10.2018 החליטה ות"ת לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיה החרדית בישראל והחליטה להפעיל החל מתש"פ תכניות מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית .

2. מטרות ותפקידי הועדה
תקנון זה בא להסדיר את הרכב ועבודת ועדת השיפוט שמונתה לשם בחינה ושיפוט המועמדים בתכנית המלגות לדוקטורנטים מהחברה החרדית. תפקידה של ועדת השיפוט הוא לבחון את תיקי המועמדים השונים, לשפוט ולבחור את הזוכים במלגות מידי שנה.
על הבחירה להיעשות על בסיס מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי.

3. הרכב וועדת ההיגוי
הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור.
בוועדה תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת, כאשר ככלל, בכל ועדה יכהנו לפחות חבר ות"ת אחד ו/או חבר מל"ג אחד (לפי העניין).
הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה, תוך שמירה על האיזונים כדלקמן:
א. התאמה, כישורים וניסיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדה.
ב. גיוון, ככל הניתן, לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות/מכללות).
ג. גיוון, ככל הניתן, לתתי-הדיסציפלינה העיקריים בליבת התחום הנידון והמומחיות הדרושה בתחום.
ד. ייצוג מגדרי ומגזרי ככל שניתן.
ה. זמינות.
ו. גיוון פרסונלי: מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו' בוועדות מל"ג/ות"ת.
שיקול מרכזי בבחירת החברים בועדה יהיה מומחיותם ומצויינותם בתחום בו ניתנות המלגות: מדענים מובילים הפעילים במחקר, היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי המחקר המדעי בישראל בעתיד. על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים\ צעירים, למשל כאלה הנמנים על האקדמיה הישראלית הצעירה, וכאלה שזכו בקרנות תחרותיות מובילות, דוגמת זו של המועצה האירופית למחקר ERC, וכ"ו.

4. תקופת כהונה
א. חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה שנתיים נוספות.
ב. כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בועדה תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
ג. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

5. סדרי עבודה
א. הוועדה תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.
ב. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת הוועדה.
ג. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
ד. חבר הוועדה יוכל לבקש להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בפנייה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
ה. קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות מחצית מהחברים בוועדה ובכל מקרה לא פחות משלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא אחד החברים האחרים את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
ו. החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים בקריטריונים לקבלת המלגות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה (המצביעים בעד או נגד) ובלבד שמספר התומכים בהחלטה לא פחת מ-2.
ז. יושב הראש רשאי לאשר בנוהל שיקבע המנכ"ל, כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון כולו או חלקו, באמצעות שימוש באמצעי התקשרות, ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו-בזמן, וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
ח. ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה ואת ההחלטות.

6. תיעוד פעילות הועדה ודיווח –
א. הועדה תיתן לות"ת מידע מפורט לגבי הזוכים.

7. מניעת חשש לניגוד עניינים
מגבלות על כהונת נשואי תפקידים בוועדות
בעלי התפקידים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו מנועים מלכהן בוועדות. להלן פירוט בעלי התפקידים:
א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
ג. דיקן פקולטה וסגנו, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
למרות האמור לעיל, במקרים חריגים, ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם לאמור לעיל, ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה, ניתן למנות כחבר ועדה בעל תפקיד כאמור בסעיפים ג' ו- ד' לעיל בהתקיים כל התנאים שלהלן:
1. החברות בוועדה מתבססת הן על מומחיותו של החבר והן על ניסיונו מתוקף תפקידו במוסד להשכלה גבוהה;
2. הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד להשכלה גבוהה ספציפי זה או אחר;
3. החברים האחרים בוועדה באים ממגוון רחב דיו של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.
חתימה על התחייבות להימנע מניגוד עניינים
א. חברי הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ולא ישתתפו בדיונים הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים. חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי; בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
ב. חברי הועדה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים או לסטודנטים או סגל בהם. חברי הועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים לרבות התחייבות להימנע לאחר סיום תפקידם בוועדה מטיפול בתכניות/בקשות וכד' אשר עסקו בהם בוועדה לתקופה של שנה מיום סיום עבודת הוועדה.

8. שמירה על סודיות

א. חברי הועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא בהם הם עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.
ב. חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

 

מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסיה החרדית – תקנון והנחיות- מחזור א', תש"פ- תשפ"ב
פרק א' – תקנון התכנית

1. מטרות התכנית

א. הכשרת סגל הוראה ומחקר מקרב האוכלוסיה החרדית בישראל, והרחבת הייצוג של האוכלוסייה החרדית בקרב הסגל האקדמי הבכיר בישראל.
ב. מתן אפשרות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית להקדיש את מלוא זמנם ללימודים ויצירת תנאים לסיום מוצלח של הדוקטורט בזמן של 3 שנים.
ג. להביא את הדוקטורנטים המצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית למיצוי יכולתם הלימודית והמחקרית.
ד. לעודד סטודנטים מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית לפנות ללימודי התואר השלישי ולעסוק במחקר אקדמי.

2. המלגות
א. הוועדה לתכנון ולתקצוב תעניק מדי שנה עד 3 מלגות תלת שנתיות לדוקטורנטים מצטיינים מקרב האוכלוסיה החרדית.
ב. גובה המלגה יעמוד על כ-62.2 אלפי ₪ לשנה (במחירי תקציב תש"פ), מזה כ-52.2 אלפי ₪ במימון ות"ת והיתרה בגובה 10 אלפי ₪ לשנה במימון המוסד. בנוסף, המוסד יעמיד לכל מלגאי סכום שנתי של 10 אלפי ₪ לצורך כיסוי הוצאות מחקר.
ג. המלגה ניתנת למשך שלוש שנים או עד אישור עבודת הדוקטורט, לפי המוקדם.
ד. מובהר בזאת כי אין להפסיק מתן המלגה עם הגשת הצעת עבודת הדוקטורט לשיפוט.
ה. במקרה של אי התאמה בין תנאי האוניברסיטה לבין תקנון זה – יחולו תנאי תקנון זה.
ו. מתן המלגה הינו בכפוף לתנאים הבאים:
(1) המלגאים מתחייבים כלפי האוניברסיטה:

 •  לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה ממועד זכייתו במלגה.
 • המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות (כולל כעוזרי הוראה, בהוראה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר.
 • לבקש את אישור האוניברסיטה, לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. האוניברסיטה לא תאשר את הפסקת עבודת המחקר ליותר משנה אחת.
 • יציאה לחו"ל במסגרת המלגה – במידה שיש צורך אקדמי חיוני, המחייב יציאה לחו"ל במסגרת לימודי הדוקטורט, המלגאי יגיש לוועדה מטעם ות"ת בקשה מיוחדת ליציאה לחו"ל עפ"י העקרונות להלן:
  I. הבקשה ליציאה לחו"ל תוגש מראש (אף רצוי בשלב הגשת מועמדות הדוקטורנט למלגה) ותפרט, בין היתר, מקורות מימון לשהייה, תכנית עבודה משוערת והגורמים איתם יעבוד המלגאי.
  II. הוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה.
  III. בכל מקרה, השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה. שהייה בחו"ל מעבר לשנה, אפילו אם איננה ממומנת באמצעות המלגה תהווה עילה להפסקת תשלום המלגה.

(2) האוניברסיטה מתחייבת כלפי ות"ת:

 • לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.
 • להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול אופטימאלי של שנות המחקר.
 • להביא לידיעת המלגאי את תקנון התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל, מראש.
 • להקים מאגר נתונים על בוגרי התכנית שיכלול את המידע הבא: אמצעי שמירת קשר עם בוגרי התכנית ( דואל או/ו טלפון), מידע אודות השתלבותם של הבוגרים בחיים האקדמיים בתחומי ההוראה והמחקר, העסקתם במכוני מחקר וכן השתלבותם בשוק הפרטי.

(3) מתן המלגות הינו בכפוף לסעיף 11 לכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב-2012.
(4) כל התנאים הפנים אוניברסיטאיים לקבלת המלגה יובאו בפני המלגאים.

3. תהליך בחירת המועמדים
א. כל אוניברסיטה תבחר עד 4 מועמדים בתהליך פנימי ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 4 שלהלן. הגשת מועמדות תעשה רק באמצעות האוניברסיטאות. לוחות הזמנים הפנימיים של המוסדות מחייבים את המועמדים.
ב. לפחות 50% מהמועמדים שיוגשו ע"י המוסד למלגה יהיו נשים. במידה והמוסד אינו יכול לעמוד בתנאי זה, יפרט מדוע?
ג. כל אוניברסיטה תגיש לות"ת את מועמדיה למלגה כולל הטבלאות המרכזות והטפסים הנדרשים עד ליום 1.5.2019. יש להעביר 7 העתקים של תיקי המועמדים למלגה (כל עותק של תיק מועמד בשקית ניילון נפרדת). כמו כן יש להעביר בדואר האלקטרוני תיקי המועמדים לכתובת: moshe@che.org.il
ד. ועדה מטעם ות"ת מופקדת על השיפוט האקדמי של המועמדים ועל בחירת הזוכים. תפקידי הוועדה מטעם ות"ת הם כדלקמן:
(1) לבחון את נתוני המועמדים המוגשים לות"ת.
(2) לבחור את הזוכים לקבלת המלגה.
(3) לבחון את תהליכי הבחירה הפנימיים של המועמדים למלגה באוניברסיטאות.

4. תנאים לבחירת מועמדים
א. על המועמדים לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
(1) המועמדים למלגה יהיו בעלי תואר M.A. שהגישו תכנית דוקטורט תוך שנתיים וחצי מיום קבלת אישור עבודת ה- M.A., והתכנית אושרה.
(2) סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט, שתוכנית הדוקטורט שלהם אושרה.
בשני המקרים אישור תכנית הדוקטורט יהיה לא יותר משנה וחצי לפני מועד בחירתו של המועמד ע"י האוניברסיטה.
במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.

ב. בחירת הזוכים תעשה עפ"י קריטריונים שוויוניים על בסיס מצוינות אקדמית, בין היתר, ציונים, פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים, פרסים אקדמיים, פוטנציאל המועמד להשתלבות בעולם האקדמי וכיו"ב. הוועדה תיקח בחשבון את סדר העדיפות שנקבע על ידי המוסד, אך אינה מתחייבת לפעול על פיו.
ג. רקטורי האוניברסיטאות יעבירו לות"ת:
(1) את תקנון המוסד לבחירת המועמדים.
(2) את רשימת המועמדים למלגה המוגשים על-ידי המוסד.
(3) את הפרטים המלאים על כל מועמד, כפי שהוגשו לוועדת הבחירה באוניברסיטה.
(4) את הנימוקים לבחירתם של המועמדים.
(5) התחייבות המוסד והמועמדים על קיום התנאים בהתאם לתקנון ות"ת.

5. נוהלי דיווח ותשלום
א. האוניברסיטה תגיש לות"ת עד ה-15 ביולי בכל שנה:

 •  דיווח אקדמי ודיווח כספי על המלגאים בשנת הלימודים הנוכחית בכל המחזורים. הדיווח האקדמי יהיה חתום ע"י רקטור המוסד והדיווח הכספי יהיה חתום ע"י מורשי החתימה המוסמכים.
 • רשימת המלגאים הממשיכים לשנת הלימודים הבאה בצרוף אישור על המשך רצף לימודיהם. לגבי מלגאים שמוגשים להארכה לשנה רביעית יצורפו הנימוקים לכך. כמו כן תודיע האוניברסיטה על כל הפסקת לימודים העולה על 6 חודשים.
 • אישור על קבלת תואר ד"ר לגבי המלגאים שנסתיימה השנה השלישית של קבלת המלגה (או לכל היותר לאחר סיום השנה הרביעית).
 • התחייבות על עמידת האוניברסיטה בתנאים המפורטים בסעיף 2 בתקנון.

ב. על סמך דיווחים אלה תעביר ות"ת את כספי המלגות בגין השנה כולה עבור המלגאים הזכאים מכל המחזורים.
אם יחולו שינויים לאחר תאריך הדיווח ידווחו שינויים אלה לות"ת עד ה- 31 בדצמבר באותה שנה וההתחשבנות בגינם תיעשה בשנה העוקבת.

תקנון ועדת השיפוט לבחינת המועמדים למלגות
לדוקטורנטים מהחברה החרדית

פרק ב' – הנחיות למינוי, הרכב וסדרי עבודה של ועדת השיפוט לתוכנית.

2. כללי
ביום31.10.18 החליטה ות"ת לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיה החרדית בישראל והחליטה להפעיל החל מתש"פ תכניות מלגות לתואר שני מחקרי ולדוקטורט לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית .

4. מטרות ותפקידי הועדה
תקנון זה בא להסדיר את הרכב ועבודת ועדת השיפוט שמונתה לשם בחינה ושיפוט המועמדים בתכנית המלגות לדוקטורנטים מהחברה החרדית. תפקידה של ועדת השיפוט הוא לבחון את תיקי המועמדים השונים, לשפוט ולבחור את הזוכים במלגות מידי שנה. בחירת הזוכים במלגה תיעשה על בסיס מצויינות אקדמית ופוטנציאל אקדמי בלבד.

5. הרכב וועדת ההיגוי
הוועדה תורכב מחברי סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת פרופסור.
בוועדה תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת, כאשר ככלל, בכל ועדה יכהנו לפחות חבר ות"ת אחד ו/או חבר מל"ג אחד (לפי העניין).
הרכב הוועדה ישקף את המומחיות בנושא לשמו הוקמה הוועדה, תוך שמירה על האיזונים כדלקמן:
א. התאמה, כישורים וניסיון רלוונטיים לתחום פעילות הוועדה.
ב. גיוון, ככל הניתן, לסוגי המוסדות השונים להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות/מכללות).
ג. גיוון, ככל הניתן, לתתי-הדיסציפלינה העיקריים בליבת התחום הנידון והמומחיות הדרושה בתחום.
ד. ייצוג מגדרי ומגזרי ככל שניתן.
ה. זמינות.
ו. גיוון פרסונלי: מספר הפעמים שאותו מומחה שימש כחבר ועדה/סוקר וכו' בוועדות מל"ג/ות"ת.

שיקול מרכזי בבחירת החברים בועדה יהיה מומחיותם ומצויינותם בתחום בו ניתנות המלגות: מדענים מובילים הפעילים במחקר, היודעים לזהות מצוינות אקדמית ואת הדור של מובילי המחקר המדעי בישראל בעתיד. על חברי ועדות השיפוט להיות חברי סגל פעילים\ צעירים, למשל כאלה הנמנים על האקדמיה הישראלית הצעירה, וכאלה שזכו בקרנות תחרותיות מובילות, דוגמת זו של המועצה האירופית למחקר ERC, וכ"ו.

5. תקופת כהונה
ד. חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות.
ה. כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שתקופת כהונתו בועדה תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
ו. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

9. סדרי עבודה
ט. הוועדה תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.
י. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת הוועדה.
יא. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
יב. חבר הוועדה יוכל לבקש להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בפנייה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
יג. קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות מחצית מהחברים בוועדה ובכל מקרה לא פחות משלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא אחד החברים האחרים את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
יד. החלטות הוועדה תהיינה מנומקות ומבוססות ותפרטנה, בין היתר, את מידת עמידת המועמדים בקריטריונים לקבלת המלגות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה והמשתתפים בהצבעה (המצביעים בעד או נגד) ובלבד שמספר התומכים בהחלטה לא פחת מ2.
טו. יושב הראש רשאי לאשר בנוהל שיקבע המנכ"ל, כי חלק מהחברים יוכלו להשתתף בדיון כולו או חלקו, באמצעות שימוש באמצעי התקשרות, ובלבד שכל חברי הוועדה המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו-בזמן, וזאת במקרים בהם תתקיים להנחת דעתו של המנכ"ל היתכנות "טכנית" לכך.
טז. ישיבות הוועדות והחלטותיהן יתועדו בפרוטוקול מסודר שיאושר ע"י יו"ר הוועדה ויכלול את עיקרי הדברים שנאמרו בישיבה ואת ההחלטות.

10. תיעוד פעילות הועדה ודיווח
הועדה תיתן לות"ת מידע מפורט לגבי הזוכים.

11. מניעת חשש לניגוד עניינים
מגבלות על כהונת נשואי תפקידים בוועדות
בעלי התפקידים המפורטים להלן ובעלי תפקידים בגופים אשר מהותית ממלאים תפקידים דומים יהיו מנועים מלכהן בוועדות. להלן פירוט בעלי התפקידים:
א. חבר הוועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
ב. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
ג. דיקן פקולטה וסגנו, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
ד. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
למרות האמור לעיל, במקרים חריגים, ובלבד שנבחנה האפשרות למינוי חברים בהתאם לאמור לעיל, ולאחר אישור היועצת המשפטית של המועצה, ניתן למנות כחבר ועדה בעל תפקיד כאמור בסעיפים ג' ו- ד' לעיל בהתקיים כל התנאים שלהלן:

 1.  החברות בוועדה מתבססת הן על מומחיותו של החבר והן על ניסיונו מתוקף תפקידו במוסד להשכלה גבוהה;
 2.  הוועדה עוסקת בנושאים רוחביים בלבד ואינה ממליצה בעניינו של מוסד להשכלה גבוהה ספציפי זה או אחר;
 3.  החברים האחרים בוועדה באים ממגוון רחב דיו של מוסדות להשכלה גבוהה אחרים.

חתימה על התחייבות להימנע מניגוד עניינים

ג. חברי הוועדה לא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים ולא ישתתפו בדיונים הנוגעים למועמדים או למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים. חברי הוועדה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי; בסעיף זה –
"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

ד. חברי הועדה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים או לסטודנטים או סגל בהם. חברי הועדה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים לרבות התחייבות להימנע לאחר סיום תפקידם בוועדה מטיפול בתכניות/בקשות וכד' אשר עסקו בהם בוועדה לתקופה של שנה מיום סיום עבודת הוועדה.

12. שמירה על סודיות
ג. חברי הועדה לא יקיימו קשר ישיר עם מוסדות/סגל/סטודנטים/גורמים אחרים בנושא בהם הם עוסקים שלא באמצעות מרכז/ת הוועדה.
ד. חברי הוועדה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.