26/02/08

מנהל עסקים המלצות הוועדה להערכת איכות

בהתאם לסעיפים 3 ו-4 בהחלטת המל"ג מיום 17.07.2007, בנושא הדוחות המסכמים של הוועדה להערכת הלימודים במנהל עסקים מאמצת המועצה את המלצות ועדת המשנה מישיבותיה מיום 25.12.2007 ומיום 01.01.2008, ומחליטה כלהלן:

א. באשר לדו"ח הכללי:

1. המועצה מאמצת את ההמלצות הכלליות למוסדות המקיימים תכניות לימודים במנהל עסקים כדלקמן:

א. כדי להבטיח יצירת מאגר מרצים וחוקרים מן השורה הראשונה- על מל"ג/ ות"ת וועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה לפעול כיוזם ומאיץ להקמת הקונסורציום ללימודי תואר שלישי.

ב. מומלץ כי המוסדות יכללו בדרישות הקבלה ל MBA בחינת GMAT או GRE (כמותי+ מילולי). מוסדות בעלי תכניות MBA חדשות (עד 3 שנים) יוכלו להוסיף קריטריונים נוספים (בנוסף ל- GMAT , וציוני תואר ראשון) כגון ראיון אישי, ניסיון מעשי וכו'. בכל מקרה נתוני הקבלה של שנים קודמות יפורסמו למען קיום שקיפות.

ג. תכניות לימודים: מומלץ כי בכל תכנית, הן לתואר ראשון והן לתואר שני, יכללו לפחות קורס אחד ביזמות ולפחות קורס אחד בממשל תאגידי (אתיקה ניהולית) כמקצועות חובה/לא בחירה.

מומלץ כי לפחות שני קורסים בסמסטרים האחרונים ללימודים יינתנו בשפה האנגלית (רצוי ע"י מרצים אורחים).

ד. מומלץ כי מל"ג תשקול הגדרת תואר ראשון ייחודי (חד חוגי) במינהל עסקים B.A (Bachelor of Business Administration) או B.Bus. (Bachelor of Business ) בדומה ל- MBA, ולשמר את ה -B.A.  לדו-חוגי: ניהול + חוג נוסף.

ה. יתקיים דיון עם דיקאנים, ראשי התכניות ואנשים נוספים בסוגיות דלעיל.

ו. העיכוב שנקבע ע"י המועצה בהחלטתה מיום ה- 17.07.2007 בסעיף 6 – בכל הנוגע לאי הקמת ועדות בדיקה לתכניות לימודים חדשות – יעמוד בעינו עד לאחר הדיון בסעיף ה' לעיל.

2. המועצה מאמצת את דרישות המינימום לפתיחתן וקיומן של תכניות לימודים במנהל עסקים בכל הנוגע לסגל הוראה (לאחר שהללו יידונו בות"ת) כדלקמן:

הערות:

א. בכל מקום בו נכתב "חברי סגל" הכוונה היא לחברי סגל בכירים.

ב. דרישות אלו באות בנוסף להחלטות קודמות של המועצה הנוגעות בפתיחה וקיום תכניות לימודים (דוגמת החלטת המועצה בדבר פתיחת תכניות לימודים לתואר שני) ואינן באות במקום החלטות אלו.

להלן הדרישות:

  1. לפתיחת תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) במינהל עסקים יידרשו חברי סגל בעלי תואר שלישי עם ותק אקדמי מסוים כדלקמן:

תחום                                  מס' חברי סגל (משרה מלאה)

מימון וחשבונאות               1

שווק                                              1

ניהול, משאבי אנוש, תפעול       1

ראש תכנית                                  1 (בדרגת פרופ' /ח, פרופסור)

סה"כ                                         4

 

2. להמשך קיומה של התכנית במצב יציב* (steady state) בתואר ראשון (A.) יידרשו:

תחום                                       מס' חברי סגל (משרה מלאה)**

מימון וחשבונאות                                2

שווק                                       2

ניהול, משאבי אנוש, תפעול                    2

ראש תכנית                                         1 (בדרגת פרופ' /ח, פרופסור)

סה"כ                                                7

 

* 3-5 שנים מפתיחת התכנית

** מומלץ כי אחד לפחות יהיה בגיל בינייםCareer)  Mid-)

 

3. במידה ומוסד ירצה לקיים לימודי התמחות, יידרשו לפחות 3 חברי סגל במשרה מלאה בתחום ההתמחות.

 

4. לפתיחת תכנית MBA בלבד (stand alone) יידרשו:

תחום                                  מס' חברי סגל (משרה מלאה)

מימון וחשבונאות                         1

שווק                                           1

ניהול, משאבי אנוש, תפעול        1

ראש תכנית                                    1 (בדרגת פרופ' /ח, פרופסור)

סה"כ                                          4

 

להמשך קיומה של התכנית במצב יציב יש להכפיל את מספר חברי הסגל בכל התחומים.

 

5. לקיום לימודי התמחות ב-MBA יידרשו לפחות 2 חברי סגל במשרה מלאה בתחום ההתמחות.

6. לקיום תכניות לימודים בתואר ראשון (A.) ובתואר שני (M.B.A.) גם יחד , ללא ציוני התמחות, יידרשו 10 חברי סגל במשרה מלאה בתכניות.

7. מורים מן החוץ: לא יותר מ 30% מהקורסים לתואר יינתנו ע"י מורים מן החוץ, ומתוכם לפחות שליש ע"י חברי סגל אקדמי במשרה מלאה במוסד אקדמי אחר.

8. גמלאים: על מנת לאפשר התפלגות/תמהיל גילאים סבירה מומלץ כי במצב יציב יועסקו לא יותר מ 2 גמלאים במשרה מלאה מתוך ה 6 בתואר ראשון ולא יותר מ 3 מתוך 10 במידה והמוסד מקיים הן תואר ראשון והן תואר שני. קריטריון זה ייושם גם בגיוס דוקטורים שאך סיימו לימודיהם. חברי הסגל הגמלאים לא יהיו מאותו תחום.

בכל מקרה יישמר יחס חברי סגל בכיר במשרה מלאה/ סטודנטים של לא פחות מ- 9. 1/50.

10. פרישת לימודים : בתואר ראשון- לפחות 3 ימים בשבוע

בתואר שני- לפחות 2 ימים בשבוע

יישום הסטנדרטים:

1. הסטנדרטים הנ"ל יחולו ויופעלו מיידית בבדיקת תוכניות לימודים חדשות הנמצאות בבדיקת ועדות לקראת אישור, פרסום והרשמה וכן לקראת הסמכה.

המשך הטיפול בתוכניות הלימודים שפורטו לעיל, שתיבדקנה ותימצאנה עומדות בסטנדרטים הנ"ל, ייעשה בהתאם לנהלי הבדיקה הקיימים. 

2. תכניות לימודים חדשות שיוגשו וכן תכניות לימודים חדשות שהוגשו והקמת הוועדה לבדיקתן עוכבה בשלב זה בשל החלטת מל"ג מיום ה- 17.07.07, יטופלו בהתאם לאמור בסעיף א(1)(ו').

3. לגבי תכניות לימודים בעלות הסמכה- ההטמעה תתבצע במהלך 3 שנים מאימוץ ההמלצות הללו.