10/07/07

מניעת ניגוד עניינים – החלטת מועצה מישיבה מיום 10.7.2007

על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה, כי חבריה לא יהיו נוכחים בדיוני המועצה ובדיוני ועדות המשנה שלה, ולא יצביעו בנושאים הנוגעים למוסד להשכלה גבוהה בו הם מועסקים".