21/10/20

מסגרת תקציבית לתכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך לעקרונות לתכנית המשך לחיזוק תחומי ההייטק במוסדות להשכלה גבוהה וזאת במטרה להכשיר כ"א איכותי בתארים מתקדמים בתחומי ההייטק (להגדיל את אוכלוסיית הסגל העתידי), להתאים את מספר חברי הסגל הבכיר והזוטר ועוזרי ההוראה לגידול במספר הסטודנטים וליצור תשתית לגידול נוסף במספר הסטודנטים לתואר ראשון בעתיד, שאושרו בישיבת ות"ת מיום 26.2.2020 ולתכניות ות"ת פרטניות שאושרו ע"י ות"ת ליישום עקרונות אלו, מאשרת ות"ת את מסגרת התקציב לתכנית ההמשך הכוללת לחיזוק תחום ההייטק במוסדות בגובה 272.7 מיליון ₪ וזאת בהתאם לפירוט הבא:

א. כאמור לעיל, סך תקציב התכנית עומד 262.7 מיליון ₪ ובתוספת תכנית לקידום שיתופי פעולה למכללות עם התעשייה לקידום לימודי מקצועות ההייטק אשר תובא לאישור ות"ת יעמוד סך כלל תקציב התכנית הכוללת לחיזוק תחום ההייטק על סך של: 7 מיליון ₪ .

ב. מתוך כך, 140 מיליון ₪ הועברו לות"ת במסגרת סיוע לענף ההייטק בתמיכה הממשלתית לסיוע להתמודדות עם נגיף הקורונה ("קופסת קורונה").

ג. יתרת הסכום, בסך כ- 132.7 מיליון ₪, מתחלקת בין מקורות פילנתרופיה בתכניות המשותפות עם קרן צוקרמן – 49.7 מיליון ₪ ומקורות ות"ת קיימים 83 מיליון ₪ (הגדלת מכסות ותקציבי ות"ת שכבר שוריינו לתכנית תמיכה בפוסט דוקטורנטיות לחו"ל ולתכנית להבאת דוקטורנטים מצטיינים מחו"ל בשיתוף קרן צוקרמן).