09/06/15

מסחור עבודות אקדמיות

בישיבתה ביום 9.6.2015 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא מסחור עבודות אקדמיות והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג רואה בחומרה רבה את התפשטות תופעת המסחור של תוצרי למידה אקדמיים ומעורבות גורמים בתשלום בתהליך הלמידה האקדמי.
  2. האחריות על שמירת טוהר הבחינות והעבודות האקדמיות היא של המוסדות להשכלה גבוהה. המל"ג מעודדת את המוסדות להשכלה גבוהה לטפל בבעיה זו לעומק, ותסייע להם ככל שיידרש.
  3. המל"ג מנחה את הצוות המקצועי לפעול בכל דרך למיגור התופעה, לרבות מול הגורמים הרלוונטיים לאכיפת החוק.