27/10/15

מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי – החלטת מועצה מיום 27.10.2015

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ו (27.10.2015) בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 25.10.2015, שהתקבלה בעקבות התייעצות עם כלל המוסדות להשכלה גבוהה ובעקבות המלצת ות"ת מיום 21.10.2015 בנושא תוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי, והיא מחליטה כלהלן:

 1. להכיר בצורך לאפשר את קיומם של מסלולי לימוד לתואר ראשון בזמן חלקי בתוכניות מובנות, המותאמים לסטודנטים החפצים להיכנס בשערי ההשכלה הגבוהה במתכונת לימודים גמישה על בסיס היקף לימודים חלקי, זאת מעבר לאפשרויות הקיימות היום (למשל: במסגרת האוניברסיטה הפתוחה).
 2.  לדבוק בעקרון כי דרוש איזון ראוי בין מתן האפשרות להציע תוכניות/מסלולים לסטודנטים במתכונת לימודים חלקית, לבין הרצון לעודד סטודנטים בהיקף לימודים מלא שלא לגרור את לימודיהם מעבר לזמן התקני, והכל תוך הקפדה על הרמה האקדמית של מסלולי הלימוד, לסוגיהם.
 3. לשחרר חסמים רגולטוריים על מנת לאפשר הפעלת מסלולי לימודים בזמן חלקי (בניגוד ללימודים בזמן מלא) עבור סטודנטים לתואר ראשון, שיקיימו:
  3.1     אפשרות לפריסת הלימודים על פני שני ימים בשבוע (במקום 3 ימים לפחות במתכונת לימודים מלאה, על פי החלטת מל"ג מיום 19.7.2005).
  3.2     אפשרות להשלים החובה לסיים את חובות האנגלית עד לרמת "בסיסי", כפי שנקבע בהחלטת המל"ג מיום 11.6.2013 בנושא לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה, לא יאוחר מסיום 31 מתוכנית הלימודים לתואר, ולרמת "פטור" כאשר נותר לסטודנט להשלמת התואר היקף המקביל לשנה"ל מלאה אחת.
  3.3     אפשרות להארכת תקופת הלימודים, בהתאם לסעיף 3 בכללי המועצה להשכלה גבוהה בנושא "תארים מוכרים": "ככל שיהיה מדובר בלימודי ערב, יקבע המוסד תוכנית לימודים שוות ערך ללימודי יום על ידי הגדלה מתאימה של תקופת הלימודים וכן בהתאם לפריסתם".
 4. להקפיד על כך שמסלולי הלימודים בזמן חלקי עבור סטודנטים לתואר ראשון יעמדו בקריטריונים הבאים:
  4.1        תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין המסלולים במתכונת חלקית לבין התוכניות הרגילות במוסד, כך שעומס הלימודים היומי לא יעלה.  מכאן שיש הכרח להאריך את משך הלימודים בתוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי.
  4.2        המסלולים ללימודים במתכונת חלקית יהיו פתוחים לציבור כולו.
  4.3        כל החלטות המועצה (הרוחביות והדיסציפלינריות) חלות גם על מסלולים אלה.
  4.4        מוסד המעוניין לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי יגיש בקשה למל"ג ות"ת ויקבל עליה אישור מראש.
 5. בהתאם להמלצת ות"ת מיום 21.10.2015, מרכז הכובד בלימודים לתואר ראשון במוסד צריך להיות מתכונת לימוד מלאה בזמן תקני, ועל כן מספר הסטודנטים בתוכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי לא יעלה על שליש מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון במוסד.
 6. בהתאם להמלצת ות"ת שהתקבלה לאחר התייעצות עם התאחדות הסטודנטים, ות"ת תבדוק בתוך שנה ממועד החלטה זו את השאלה של גביית שכר לימוד מוסדי, הגבוה ב-15% משכר הלימוד בתוכניות הרגילות, בתוכניות הלימודים לתואר ראשון בזמן חלקי, לצורך מימון עלויות תפעול ייעודיות הכרוכות במסלולים אלה.
 7. ות"ת תעקוב אחרי השפעת הצעדים שפורטו בהחלטה זו והנושא ייבחן פעם נוספת בות"ת מל"ג בעוד כשלוש שנים, ולקראת שנה"ל תשע"ט, לרבות בנושא שכר לימוד ומספרי הסטודנטים.