09/08/16

מעבר המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת-מל"ג

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את החלטת ות"ת מיום 20.4.2016, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת המועצה, והחליטה לאשר את מעבר המכינות הקדם אקדמיות לאחריות מל"ג-ות"ת בהתאם למתווה שנקבע בהחלטת ות"ת, המהווה גם הוא חלק בלתי נפרד מההחלטה.