09/08/16

מעבר המכינות הקדם אקדמיות לאחריות מל"ג-ות"ת

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את החלטת ות"ת מיום 20.4.2016, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטת המועצה, והחליטה לאשר את מעבר המכינות הקדם אקדמיות לאחריות מל"ג-ות"ת בהתאם למתווה שנקבע בהחלטת ות"ת, המהווה גם הוא חלק בלתי נפרד מההחלטה.

נספח להחלטה מס' 1627/12

 

סיכום דברים ולוח זמנים לביצוע:

 

  הערות תשע"ו תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ
חלוקת תפקידים ואחריות שונה בין מל"ג/ות"ת, משרד החינוך והקרן לחימ"ש          
תוספות תקציביות משלושת השותפים (באש"ח)   3,000 14,500 26,000 31,000  
האחדת שכר לימוד והצמדתו לשכ"ל לתואר שני        
תקצוב קליטת תלמידים ראויים לסיוע שאינם חימ"שים במוסדות המתוקצבים בלבד העברת ועדות הסיוע לאחריות המוסדות המתוקצבים החל מתשע"ז   תעריפים כמו בתשע"ו תעריפים שייקבעו במהלך תשע"ז תעריפים בהתאם לגובה שכ"ל האחיד שייקבע  
מעטפת לאוכלוסיות ייחודיות מוסדות בתקצוב המדינה בלבד        
תקצוב באמצעות מודל תמריצים מוסדות בתקצוב המדינה בלבד סיום בניית המודל תיבחן הפעלה חלקית הפעלה חלקית הפעלה מלאה  

 

  הערות תשע"ו תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ
מימון מלגות שכ"ל לכלל החימ"שים הראויים לסיוע, ע"י הקרן לחימ"ש

 

כולל חימ"שים באוניברסיטאות, מימון מלא של הקרן לחימ"ש        
קרן מלגות לכלל הסטודנטים הנדרשים לתשלום שכ"ל (לא כולל תלמידים שנמצאו ראויים לסיוע ולכן לא נדרשו לתשלום, מלא או חלקי, של שכ"ל), לרבות במוסדות שאינם בתקצוב המדינה 1. פתיחת קרן הסיוע לסטודנטים

2. במקביל תיבחן האפשרות  לפעול באמצעות קרן אירתקא או קמ"ח

       
ועדת היגוי למכינות תוקם במהלך תשע"ו כך שתוכל להתחיל לפעול לקראת תשע"ז        
ביטול גוף מתווך           
אחריות מוסדית על המכינות        
פעילות רק במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה תקופת מעבר של שנתיים        
פעילות בקמפוס ראשי תקופת מעבר של שנתיים        
גודל מכינה מינימלי 150.

חריגים – מכינות פריפריאליות ומגזריות

  קביעת כללים לחריגים    
צמצום מספר המסלולים מכ 30 ל 5 ומשך הלימודים משך היערכות למוסדות – עד שנתיים        
תנאי קבלה מעודכנים החל מתשע"ז האחריות על קבלת התלמידים עוברת למוסדות ותנאי הקבלה בהתאם לאמור בדו"ח ועדת מאור        
העברת משקל הכובד במכינה למסלולים ייעודיים משך היערכות למוסדות – שנתיים        
ועדות אקדמיות

 

 

ועדת מומחים עליונה – לקראת עבודה בתחילת תשע"ז ועדות מומחים תחומיות, כך שהמכינות ותכניות הלימודים המעודכנות יאושרו במהלך תשע"ח לקראת תשע"ט תכניות לימודים עדכניות במסלול היעודי, לרבות יעדים כמותיים של גודל כיתה, מספר שעות לימוד וכו  

 

  הערות תשע"ו תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ
הכרה הדדית בשני שלבים:

ראשית הכרה הדדית לפי סוג מוסד

בשלב שני תגובש הדרך להכרה הדדית כלל מערכתית כך שתחל בתש"פ

  ור"ה בנפרד,

ור"מ בנפרד

ור"ה בנפרד,

ור"מ, רמ"א וול"מ בנפרד

  הכרה הדדית כלל מערכתית
פרופיל אקדמי של סגל המכינה     ייערך מיפוי לקביעת לוחות הזמנים לעמידה ביעד      
מעבר מאיסוף נתונים באמצעות מערכת המחשוב נובה של משרד החינוך לפעילות מול המל"ס איסוף הנתונים מהלמ"ס מיועד למודל התקצוב וכן למעקב אחר נתוני התלמידים והבוגרים