21/05/14

מעבר המכללה האקדמית בית-ברל לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

א. בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, מליאת ות"ת מאשרת עקרונית את מעבר המכללה האקדמית בית-ברל  לאחריות תקציבית ותכנונית של ות"ת, בהתאם ובכפוף לכללי והנחיות ות"ת, וזאת החל משנה"ל תשע"ה בהתאם לנתונים שהוצגו במסמך מס' 3598 ולאמור בסעיף ב להלן.

ב. מעבר המכללה האקדמית בית-ברל יכנס לתוקף בכפוף ולאחר השלמת מלוא התנאים המתלים המפורטים במסמך זה לשביעות רצון הצוות המקצועי בות"ת ועד ליום ה-1.9.14, כמפורט להלן:

 

  1. חתימת הסכם להסדרת העברה תקציבית מלאה בבסיס ממשרד החינוך באמצעות משרד האוצר.
  2. הסדרת תוספת משאבים ממשרד האוצר לבינוי ולצמיחה עתידית אשר תובא לאישור ות"ת.
  3. קבלת התחייבות כי כל ביצוע עסקה או פרוייקט בינוי תהיה כפופה לאישור מראש של ות"ת (לרבות כל שינוי במעמד הקרקע).
  4. קבלת התחייבות על שמירת הסטטוס-קוו בפעילות החוץ אקדמית וקביעת כללים ונהלים לשמירת הפרדה תקציבית סבירה בין פעילות אקדמית ללא אקדמית, לפי הנחיות הצוות המקצועי של מל"ג ות"ת.

ג. בנוסף, להלן תנאים נלווים למעבר המכללה האקדמית בית-ברל:

  1. יובהר, כי ככל שתובא בפני ות"ת בקשה להשתתפות בבינוי, יותנה הדבר בהתקיימות : – (1) קבלת הסכמה בכתב מפורשת ובלתי מותנית מרמ"י להאריך את תקופת החכירה הראשית של חוזי 2013 לפרק זמן נוסף של 49 שנים, כלומר עד 2062; (2) קבלת הסכמת רמ"י להחכרת משנה של השטח המוחכר המעודכן למכללה במסגרת הסכם חכירת משנה.
  2. המכללה תציג בתוך חודשיים אישור על העברת התקנון ורשימת חברי המוסדות המנהלים לאישור רשות התאגידים ותמציא את אישור רשות התאגידים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שישה חודשים.

לאחר השלמת התהליך הצוות המקצועי יעדכן את מליאת ות"ת.

ד. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי לבצע ליווי שוטף של המוסד לאחר המעבר לטובת ביצוע התכנית האסטרטגית כפי שפורטה במסמך זה.