19/07/16

מעבר המכללה האקדמית הרצוג (מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג) לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא והחליטה לאמץ את המלצת ות"ת מיום 13.7.2016, כלהלן:

  1. לאור העובדה כי מכללת הרצוג-ליפשיץ עברה איחוד בשנים האחרונות, ולאור העובדה כי המוסד המאוחד עומד בכל הקריטריונים שנקבעו (מספר הסטודנטים מעל 2000 ועל כן ניתן להסתפק במספר זה כמסה קריטית), ות"ת מאשרת עקרונית את קידום הבאת נושא מעבר מכללת הרצוג-ליפשיץ לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת לדיון פרטני נפרד בות"ת ובמל"ג בהקדם.
  2. דיון זה יתקיים לאחר, ובכפוף לבחינת הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במינהל מל"ג/ות"ת את עמידת המכללה בקריטריונים, לרבות ובפרט בדיקה תקציבית ומשפטית (גם בהתייחס לנושא הפעילות המתקיימות בשטחי יו"ש) .
  3. כמו כן, לצורך הדיון נדרש המוסד להציג, נייר עקרוני מחייב לביצוע איחוד לאחר המעבר לות"ת עם מכללה נוספת עפ"י מפת הדרכים. המעבר בפועל יהיה בכפוף לאישור ות"ת ומל"ג.