21/05/14

מעבר המכללות להוראה לות"ת במסגרת הפעימה השנייה

מליאת ות"ת מנחה את הצוות המקצועי בות"ת להמשיך ולקדם את התהליך במסגרת הפעימה השנייה במתווה למעבר המכללות האקדמיות לחינוך  לאחריות ות"ת, ובכלל זה מעבר של 2 מכללות אשר יתנו מענה לפריסה המגזרית במערכת (מכללה אחת מהמגזר הממלכתי-דתי ואחת מהמגזר הערבי). בנוסף, תיתכן מעבר של מכללה נוספת (שאינה מגזרית) בכפוף בין היתר לעמידתה בתנאי הסף.