04/02/15

מעבר מכללות ממשרד החינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

 

  1. ביום 4.2.15 הוצג בפני ות"ת המתווה להסדרת מעבר כולל של האחריות לתכנון ותקצוב מערך ההכשרה האקדמית להוראה ממשרד החינוך למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ולתקצוב. בנוסף, הוצג בפני חברי ות"ת הסכם להעברת מכללות בית ברל (ע"ר) וסמינר הקיבוצים (ע"ר) לות"ת החל מתשע"ו.
  2. ות"ת מחליטה להסמיך את מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה לחתום מול מנכ"לית משרד החינוך על מתווה העקרונות וההסכם האמורים.