25/09/19

מעבר מכללת הרצוג מיסודם של מכללת הרצוג ליפשיץ לתכנון ולתקצוב בות"ת

בישיבתה ביום 25.9.19 הוצג בפני ות"ת נוסח ההסכם להעברת אחריות תכנון ותקצוב המכללה האקדמית לחינוך הרצוג (ע"ר) ממשרד החינוך לות"ת וזאת בהמשך להחלטות ות"ת מיום ה-31.10.18 ומיום ה-3.4.19 המאשרות את מעבר המכללה האקדמית הרצוג מתכנון ותקצוב משרד החינוך לתכנון ותקצוב ות"ת. ולאחר שעמדה המכללה בתנאים המצטברים המוגדרים בהחלטות האמורות, ולאחר קבלת נוסח ההסכם עם משרד החינוך למעבר המכללה בפועל לתכנון ותקצוב ות"ת, מחליטה ות"ת בישיבתה מיום 25.9.19 כלהלן:

  • לאשר חתימה על ההסכם אשר הוצג לחברי ות"ת (יתכן כי יערכו שינויים ניסוחיים נוספים).

בכפוף לחתימת הצדדים על ההסכם, מחליטה ות"ת לאשר את עדכון תקציב ות"ת לתש"פ עבור המכללה האקדמית הרצוג בגובה 41.1 מיליוני ₪ ובקיזוז הסכום אשר יועבר ע"י משרד החינוך בין תחילת תש"פ לתום 2019:

סעיף תקציב תש"פ

(אלפי ₪)

1.2.1 מרכיב הוראה 27,718
תעודות הוראה 11,654
הסכם שכר 1,728
קיזוז עובדי מדינה (2,000)
1.2.4.22 פריפריה 2,000
סה"כ 41,100