13/11/18

מעבר מכללת הרצוג (מיסודן של מכללות הרצוג-ליפשיץ) לתקצוב ות"ת

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא מעבר מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת הרצוג-ליפשיץ) לתקצוב ות"ת ומחליטה לאמץ את החלטת ות"ת מיום 31.10.2018, כלהלן:

  1. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 13.7.2016 לקדם את המעבר של מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג) לאחריות תכנון ותקצוב של ות"ת, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום.31.10.2018 לאישור המעבר, מל"ג בחנה ומאשרת את המעבר של מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ) מתכנון ומתקצוב של משרד החינוך לתכנון ולתקצוב של ות"ת, כאשר היישום בפועל מותנה בעמידה בתנאים המצטברים הבאים שקבעה ות"ת:

תקציבי:

  • הצגת הסכמי תרומה חתומים, בהמשך להצהרות תרומה שהועברו, בהיקף של כ-7.7 מיליון ₪ לצוות המקצועי בות"ת לכיסוי הגירעונות המצטברים אשר נוצרו בשנים 2015-2017, בנוסף על קבלת 2 מיליון ₪ חד פעמי ממשרד החינוך בהתאם להתחייבות המשרד. כמו כן, קבלת התחייבות משרד החינוך לפעול להעברת מלוא המשאבים אליהם התחייבה עמותת ליפשיץ אל המכללה.
  • חתימה על הסכם עם משרד החינוך לפיו המשאבים אשר יעברו לות"ת יחד עם המכללה, לא יפחתו מממוצע תקציב המכללה בשלוש השנים שקדמו לעדכון מודל התקצוב של משרד החינוך, וזאת לאור הירידה הניכרת בתקצוב המכללה.

משפטי:

  • קבלת התחייבות נשיא המכללה ויו"ר הועד המנהל לתיקון הרכב המוסדות המנהלים של המכללה בהתאם להנחיות התאגידיות, בתוך שנה מיום ההחלטה. יתבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של ההתחייבות.

תשתיות:

  • המוסד ישלים הסדרת נושא הקרקע בכל קמפוס בו אין זכויות קנייניות חזקות (חכירה/בעלות) לאורך זמן, לחילופין טרם יציאה לבינוי ו/או שיפוץ מבני אקדמיה המוסד יציג הסכמי שיפוי שיבחנו על-ידי הצוות המקצועי.
  1. כמו כן, בהתאם להקצאת תקציב ייחודי לאיחוד ומעבר המכללות לחינוך לות"ת שבוצעה במסגרת התוכנית הרב שנתית, הצוות המקצועי בות"ת ייבחן בשיתוף המכללה את צרכיה, ויגבש המלצה לות"ת על הקצאת תקציב חד פעמי למכללה שישמש להמשך התפתחות המכללה לאור האיחוד והמעבר לות"ת.
  2. בנוסף ובהמשך לאמירות משרד החינוך כי תקציב המכללה פחת באופן ניכר הן בשל שינוי מודל התקצוב לצורך עידוד מורים בתחומים מסוימים והן בשל הפחתות בתקציב המדינה, מסמיכה ות"ת את הצוות המקצועי בות"ת לבחון מול משרד החינוך את המשמעויות לכך בכלל המכללות להוראה והמעבר לות"ת.
  3. בהמשך להצהרת הכוונות לאיחוד של מכללת הרצוג עם מכללה נוספת ולצורך האיחוד שבנדון, על המכללה להציג תכנון ראשוני אשר יכלול רציונל האיחוד ואת אופן האיחוד בפועל על כלל ההיבטים: אקדמי, תאגידי, תקציבי, אדמיניסטרטיבי. כמו כן, על המכללה להציג לו"ז לגבי יישום האיחוד בפועל. בבוא העת תבחן ות"ת את התכנות האיחוד על כלל היבטיו.