31/10/18

מעבר מכללת הרצוג (מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ) לתקצוב ות"ת

בשיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת במעבר מכללת הרצוג (מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ) לתקצוב ות"ת.

  1. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 13.7.16 לקדם את המעבר של מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג) לאחריות תכנון ותקצוב של ות"ת, ות"ת בחנה ומאשרת את המעבר של מכללת הרצוג (מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ) מתכנון ומתקצוב של משרד החינוך לתכנון ותקצוב של ות"ת, כאשר היישום בפועל מותנה בעמידה בתנאים המצטברים הבאים:

מן ההיבט התקציבי:

  • הצגת הסכמי תרומה חתומים, בהמשך להצהרות תרומה שהועברו, בהיקף של כ-7.7 מיליון ₪ לצוות המקצועי בות"ת לכיסוי הגירעונות המצטברים אשר נוצרו בשנים 2015-2017, בנוסף על קבלת 2 מיליון ₪ חד פעמי ממשרד החינוך בהתאם להתחייבות המשרד. כמו כן, קבלת התחייבות משרד החינוך לפעול להעברת מלוא המשאבים אליהם התחייבה עמותת ליפשיץ אל המכללה.
  • חתימה על הסכם עם משרד החינוך לפיו המשאבים אשר יעברו לות"ת יחד עם המכללה, לא יפחתו מממוצע תקציב המכללה בשלוש השנים שקדמו לעדכון מודל התקצוב של משרד החינוך, וזאת לאור הירידה הניכרת בתקצוב המכללה.

מן ההיבט המשפטי:   קבלת התחייבות נשיא המכללה ויו"ר הועד המנהל לתיקון הרכב המוסדות המנהלים של המכללה בהתאם להנחיות התאגידיות, בתוך שנה מיום ההחלטה. הלשכה המשפטית תבצע מעקב אחר ביצוע בפועל של ההתחייבות.

מן ההיבט הפיזי : המוסד ישלים הסדרת נושא הקרקע בכל קמפוס בו אין זכויות קנייניות חזקות (חכירה/בעלות) לאורך זמן, לחילופין טרם יציאה לבינוי ו/או שיפוץ מבני אקדמיה המוסד יציג הסכמי שיפוי שיבחנו על-ידי הצוות המקצועי.

  1. כמו כן, בהתאם להקצאת תקציב ייחודי לאיחוד ומעבר המכללות לחינוך לות"ת שבוצעה במסגרת התכנית הרב שנתית, הצוות המקצועי בות"ת ייבחן בשיתוף המכללה את צרכיה, ויגבש המלצה לות"ת על הקצאת תקציב חד פעמי למכללה שישמש להמשך התפתחות המכללה לאור האיחוד והמעבר לות"ת.
  1. בנוסף ובהמשך לאמירות משרד החינוך כי תקציב המכללה פחת באופן ניכר הן בשל שינוי מודל התקצוב לצורך עידוד מורים בתחומים מסוימים והן בשל הפחתות בתקציב המדינה, מסמיכה ות"ת את הצוות המקצועי בות"ת לבחון מול משרד החינוך את המשמעויות לכך בכלל המכללות להוראה והמעבר לות"ת.
  1. בהמשך להצהרת הכוונות לאיחוד של מכללת הרצוג עם מכללה נוספת ולצורך האיחוד שבנדון, על המכללה להציג תכנון ראשוני אשר יכלול רציונל האיחוד ואת אופן האיחוד בפועל על כלל ההיבטים: אקדמי, תאגידי, תקציבי, אדמיניסטרטיבי. כמו כן, על המכללה להציג לו"ז לגבי יישום האיחוד בפועל. בבוא העת תבחן ות"ת את התכנות האיחוד על כלל היבטיו.