21/05/14

מעבר סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאומנויות לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת

א. בהמשך להסכם העקרוני שנחתם בין משרד החינוך לות"ת לגבי מעבר המכללות לחינוך לאחריות ות"ת, מליאת ות"ת מאשרת עקרונית את מעבר המכללה האקדמית סמינר הקיבוצים לאחריות תקציבית ותכנונית של ות"ת, בהתאם ובכפוף לכללי והנחיות ות"ת, וזאת החל משנה"ל תשע"ה בהתאם לנתונים שהוצגו במסמך מס' 3598 ולאמור בסעיף ב להלן.

ב. מעבר הכללה האקדמית סמינר הקיבוצים יכנס לתוקף בכפוף ולאחר השלמת מלוא התנאים המתלים המפורטים במסמך זה לשביעות רצון הצוות המקצועי בות"ת ועד ליום ה-1.9.14, כמפורט להלן:

  1. חתימת הסכם להסדרת העברה תקציבית מלאה בבסיס ממשרד החינוך באמצעות משרד האוצר.
  2. הסדרת תוספת משאבים ממשרד האוצר לבינוי ולצמיחה עתידית אשר תובא לאישור ות"ת.
  3. התאמת התקנונים ורשימת חברי הגופים המנהלים, נושאי משרה בכירים ומורשי חתימה להנחיות מל"ג/ות"ת, לרבות קבלת האישורים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים במוסד והעברת אישור על העברת התקנון ורשימת חברי המוסדות המנהלים לאישור רשות התאגידים.
  4. קבלת התחייבות כי כל ביצוע עסקה או פרוייקט בינוי תהיה כפופה לאישור מראש של ות"ת (לרבות כל שינוי במעמד הקרקע).
  5. קבלת התחייבות על שמירת הסטטוס-קוו בפעילות החוץ אקדמית וקביעת כללים ונהלים לשמירת הפרדה תקציבית סבירה בין פעילות אקדמית ללא אקדמית, לפי הנחיות הצוות המקצועי של מל"ג ות"ת.

לאחר השלמת התהליך הצוות המקצועי יעדכן את מליאת ות"ת.

ג. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי לבצע ליווי שוטף של המוסד לאחר המעבר לטובת ביצוע התכנית האסטרטגית כפי שפורטה במסמך זה.

ד. המכללה תמציא את אישור רשות התאגידים לאמור בסעיף ב3 לעיל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שישה חודשים.