06/01/16

מעבר סמינר הקיבוצים לאחריות ותקצוב ות"ת

  1. מעבר מכללת סמינר הקיבוצים לאחריות ות"ת הותנה בין היתר בעמידה בתנאים שונים הן במישור הפיננסי והן במישור המשפטי, קרי – התאמת התקנון התאגידי להנחיות ות"ת/מל"ג.
  2. המכללה השלימה את עמידתה בתנאים הפיננסיים. בהיבט המשפטי, המכללה סיימה את ההליכים הפנימיים להתאמת התקנון, לרבות אישור האסיפה הכללית והעברה לאישור רשם העמותות, אלא שבשל הליך שמתקיים בבית משפט מתעכב אישור רשם העמותות לתקנון המתוקן.
  3. לאחר קבלת הבהרות בנוגע להליך המשפטי האמור על סיכוניו וסיכויו, ומאחר שהמועד האחרון הרלוונטי למעבר לאחריות ות"ת בשנת הלימודים הנוכחית הוא 1.1.16, מחליטה ות"ת שלא לעכב עוד את מעבר המכללה לאחריות ות"ת, והיא מאשרת את המעבר החל מיום 1.1.2016.
  4. מכללת סמינר הקיבוצים תפעל ככל יכולתה להביא בהקדם לסיום כל ההליכים הנדרשים לתיקון התקנון והתאמתו להנחיות התאגידיות ות"ת/מל"ג וזאת כתנאי נלווה להחלטה זו.
  5. ות"ת מבקשת לקבל עדכון בנושא בתוך 3 חודשים.