24/09/19

מעקבים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב: לימודי המעבדה הרפואית

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בדו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום לימודי המעבדה הרפואית והיא החליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן-גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקרת ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.