24/09/19

מעקבים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב: מינהל עסקים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בדו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום לימודי מינהל עסקים והיא החליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לאוניברסיטת בן-גוריון על הדיווח בדבר יישום החלטת מל"ג.
  2. המועצה מצאה כי המוסד נתן מענה להערות הסוקר ופועל ליישום החלטת מל"ג באופן משביע רצון.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.