26/05/20

מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתה.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה החיובית של פרופ' ניימן על התייחסות האוניברסיטה להמלצות הוועדה, שמרביתן יושם באופן מלא.
  3. יישומה המלא של ההחלטה ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.