26/05/20

מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל אביב ומתן חוות דעתה.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה החיובית של פרופ' ניימן על התייחסות האוניברסיטה להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. בהתאם להחלטת מל"ג מיום 12.02.2019 על המוסד לגייס למחלקה חבר סגל נוסף ועוזר הוראה.
  4. יישומה המלא של ההחלטה ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.