26/05/20

מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון) – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתה.
  2. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח המעקב של המוסד ולדווח לה בפירוט אודות הנושאים הבאים, עד לתאריך 01.10.2020:

מקרא:

  • בגיוס סגל מתאים למחלקה למקרא – פירוט כל השינויים בהרכב הסגל עד כה.
  • פירוט הצעדים הננקטים על מנת לאייש ולשמור על התקן השלישי שהובטח למחלקה.
  • השתלבותה של המחלקה למקרא בתהליך הכולל לשיקום תחום מדעי הרוח בפקולטה ומה נעשה בפועל במסגרתו.

תלמוד:

  • המשך התהליך של הכנסת התחום של ספרות הגאונים (geonic literature) לתחומי ההוראה והמחקר של המחלקה לתלמוד, כמו גם תחומי המדרש וההגדה.
  • הרחבת הקורסים המוצעים לסטודנטים בכל רמות התואר.