12/11/13

מעקב אחר ביצוע החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בלימודים במינהל עסקים, באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יונתן קורנבלוט על בחינת הדיווחים של אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בר-אילן בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במינהל עסקים והחלטות המל"ג בנושא.
  2. לרשום לפניה את יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במינהל עסקים באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בר-אילן.
  3. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות במינהל עסקים בשני מוסדות אלה ייבדק במסגרת סבב ההערכה הבא.