14/01/14

מעקב אחר יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות בתוכניות הלימודים במזרח התיכון

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דייל איקלמן על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  2. לרשום לפניה את חוות דעתו של הסוקר בנוגע ליישום ההמלצות במוסדות שעברו הערכה בתחום

מזרח תיכון: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון,

האוניברסיטה העברית, ואוניברסיטת חיפה.

  1. לאור חוות דעתו של פרופ' איקלמן, מתבקשים המוסדות להגיש עד סוף שנת הלימודים תשע"ה

דיווח נוסף על יישום המלצות הסוקר ובפרט בנושא מצב הסגל והספריות.

  1. במסגרת הדיון הכולל שייערך במל"ג בנושא מדעי הרוח, יידונו גם הסודיות בתחום של מזרח תיכון.