04/03/14

מעקב אחר יישום בפועל של המלצות ועדות ההערכה בהנדסה כימית – מעקב חוזר

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יוסף מרצ'וק ופרופ' זאב תדמור על בחינת הדיווחים של אוניברסיטת בן-גוריון, הטכניון ואוניברסיטת אריאל בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית והחלטות המל"ג בנושא.
  2. לרשום לפניה את יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית במוסדות אלה.
  3. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסה כימית ייבחן במסגרת סבב ההערכה הבא.