04/03/14

מעקב אחר יישום בפועל של המלצות ועדות ההערכה בהנדסת מכונות – מעקב חוזר

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אלכסנדר סולן ופרופ' טוביה מילוא על בחינת הדיווחים של אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, הטכניון, אוניברסיטת אריאל, המכללה האקדמית להנדסה אפקה, והמכללה האקדמית אורט בראודה  בנושא יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת חומרים והחלטות המל"ג בנושא.
  2. לרשום לפניה את יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת מכונות במוסדות אלה.
  3. היישום המלא של המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת מכונות ייבחן במסגרת סבב ההערכה הבא.