27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לדר' יאיר רוטשטיין על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. בדו"ח היישום המוסד מתבקש להתייחס לכלל הנקודות שהעלה דר' רוטשטיין בהערכתו ובכלל זה:

א.          התוכנית לטווח ארוך של האוניברסיטה בנוגע למחלקה ללימודי מדעים פלנטריים;

ב.          הצורך לפיתוח לימודי תשתית חיפושי פחמימנים- כפי שהמליצה הוועדה להערכת איכות בדו"ח.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצה המפורטת בסעיף 2 , עד סוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז.