27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לדר' יאיר רוטשטיין על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. בדו"ח היישום המוסד מתבקש להתייחס לכלל הנקודות שהעלה דר' רוטשטיין בהערכתו ובכלל זה:

א.        יש לפרט את תוכניות המחלקה להתרחב תוך מתן דגש על גיוס סגל נוסף.

ב.        יש לנמק ולהצדיק את שם המחלקה "גיאולוגיה ולימודי סביבה", כאשר בתוכנית הלימודים ובמבנה הסגל אין מספיק התמחות בלימודי סביבה.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצה המפורטת בסעיף 2, עד סוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז.