27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאולוגיה ומדעי כדור הארץ – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם לסעיף 5 בהחלטת המל"ג מיום 4.3.14, נתבקשה האוניברסיטה להגיש למל"ג דו"ח יישום של המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות.
  2. על מנת להתאים את לוחות הזמנים של כלל המוסדות, מתבקש המוסד להגיש את הדיווח עד סוף סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז.