27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פטרישה גובר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. בהתאם לחוו"ד הסוקרת, ניכר כי האוניברסיטה עשתה מאמצים ליישם את המלצות ועדת ההערכה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת (מצ"ב כנספח להחלטה זו), ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         יש לדאוג לכך שבית הספר החדש ללימודי סביבה יהיה מתוכנן כראוי (מבחינה ארגונית, תקציבית, ניהולית וכו'), בין השאר על מנת לצמצם את הפגיעה במחלקה לגאוגרפיה.

ב.         יש לוודא כי לבית הספר האמצעים הכלכליים והסגל המתאים לבסס בית ספר מסוג זה.

  1. יישום ההמלצות יבדקו בהמשך ובהתאם לצורך.