27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פטרישה גובר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצה לפיה: על האוניברסיטה והמחלקה להגיע להכרעה בנוגע לתוכנית ללימודי סביבה ובעיקר לגבי השתייכותה האקדמית והארגונית.
  3. יישום ההמלצות יבדקו בהמשך ובהתאם לצורך.