27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פטרישה גובר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. בהתאם לחוו"ד הסוקרת, האוניברסיטה הגיבה להמלצות הוועדה בצורה עניינית ומרשימה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         יש לחדש ולחזק את המעבדות הקיימות, לדאוג לכך שהם יעמדו בסטנדרטים בטיחותיים עדכניים, במיוחד במעבדה לגיאו-מורפולוגיה.

ב.         יש לחדש ולחזק את כיתות הלימוד, ולעדכן את הציוד הניתן בכיתות הן לסטודנטים והן לסגל המלמד, בעיקר במעבדות וכיתות הלימוד העוסקים ב-GIS.

  1. יישום ההמלצות יבדקו בהמשך ובהתאם לצורך.