15/11/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתזונה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על-פי חוות דעתה של פרופ' ליכטנשטיין המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות באופן חלקי בלבד ולא לשביעות רצונה.
  3. על המוסד להגיש למל"ג עד סוף שנה"ל תשע"ז, פרוט לגבי חזון ומטרות התוכנית, תוכנית הלימודים (כולל סילבוסים), פרוט של חברי הסגל המלמדים בתוכנית, אופן ההנחיה של הדוקטורנטים, תהליכי הערכת סטודנטים והסטאז'.