15/11/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתזונה – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אליס ליכטנשטיין על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על-פי חוות דעתה של פרופ' ליכטנשטיין, המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות באופן כמעט מלא, כולל התייחסות להמלצות בנוגע לעדכון תוכנית הלימודים, עריכת סקר בוגרים מקיף ושימוש בכיתות אלקטרוניות.
  3. על המחלקה להתייחס ולתת מענה להמלצות הבאות:

א.         גיוס חבר סגל בכיר נוסף מהתחום.

ב.         הוספת קורס מדעי כגון גנטיקה, אנדוקרינולוגיה או פיסיולוגיה במקום הקורס בפיסיקה בסמסטר השני.

ג.          פתרון לבעיית מציאת מקום התמחות לבוגרי התוכנית.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 3 א-ג, עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.
  2. בנוסף, על מנת לשפר את תוכנית הלימודים על המחלקה להמשיך לעדכן את קורות החיים של הסגל ואת הסילבוסים.