15/11/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בפוליטיקה וממשל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות לגבי יישום החלטת המל"ג בנוגע להערכת איכות של התוכנית בפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' תומאס ריסה על חוות הדעת.
  2. להעביר לאוניברסיטת בן-גוריון את חוות דעתו של פרופ' ריסה בנושא גיוס הסגל.
  3. בהמשך להחלטת המל"ג מיום 4.8.14 (סעיף 2) מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כי:

א.    אוניברסיטת בן גוריון תעביר למועצה להשכלה גבוהה עד סוף שנה"ל תשע"ז דיווח אודות מצבת הסגל בתוכנית פוליטיקה וממשל, תוך התייחסות לגיוס חבר הסגל הנוסף בתחום כלכלה פוליטית (בינלאומית) ושיטות מחקר כמותניות, כמפורט בחוו"ד הסוקר.

ב.       תוכניות הלימודים במדע המדינה במוסדות להשכלה גבוהה ייבחנו על פי תוכנית העבודה של האגף להערכת איכות והבטחתה.